مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى

الهام سوری؛ سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 73-82

چکیده
  حس زمان یکى از مهمترین مولفه هاى زمانى طراحى شهرى است و از جایگاهى منحصر به فرد در ساختار و نظام توسعه شهرى برخوردار است. هدف این بحث توجه به مفاهیم و الزامات طراحى شهرى وابسته به این موضوع است. در این راستا با روش تحلیل محتواى کیفى متون تخصصى طراحى شهرى سعى در ارائه نظامى از توجهات طراحى شهرى با محوریت حس زمان دارد. یافته هاى ...  بیشتر