معماری
بررسی گونه‌های معنایی در منظر یادمانی معاصر (مطالعه موردی: مناظر یادمانی صد ساله اخیر ایران)

فرناز خواجه سعید؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.70137.12282

چکیده
  رویکردهای نوین بین‌المللی در طراحی منظر یادمانهای معاصر، از لحاظ معنایی دارای طراحی تخصصی منظر در فضاهای عمومی شهری هستند که در مناظر یادمانی ایران این امر نیازمند مطالعات جامع در این زمینه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل گونه‌شناسی معانی صریح و ضمنی منظر یادمانی معاصر در مصادیق یک‌سده اخیر ایران ‌است. بر‌این‌اساس معانی صریح ...  بیشتر