طراحی شهری
بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14216

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است که با ایجاد در نظام مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک اقتصادی خلاق، به‌اندازه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها با برداشت‌های ...  بیشتر