معماری
تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 51-62

چکیده
  منظر پدیده‌ای عینی-ذهنی است که در پی فهم انسان از محیط شکل گرفته و در بستر تاریخ و زمان اشکال مختلف به خود می‌گیرد. در این میان گاه منظر با مفاهیم هویت بخشی همچون فرهنگ و آیین عجین شده و جلوه‌های عینی و ذهنی ویژه‌ای را با توجه به موقعیت-های مکانی خاص، بوجود آورده است. از این رو این مقاله سعی دارد تا با واکاوی مفاهیم منظر و آیین و بازشناسی ...  بیشتر