معماری
ارائه یک پوسته تطبیق‌پذیر هوشمند با رویکرد بیومیمتیک جهت کاهش مصرف انرژی

حسین مهیاری؛ افسانه زرکش؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64865.12140

چکیده
  این پژوهش به پوسته‌ی خارجی ساختمان، بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختمان که می‌تواند میزان مصرف انرژی را کنترل کند، پرداخته است. هدف از این تحقیق دستیابی به راهکارهای تأثیرگذار کاهش مصرف انرژی در ساختمان بوسیله‌ی پوسته تطبیق‌پذیر و رویکرد بیومیمتیک است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی و روش پژوهش توصیفی- ...  بیشتر