شهرسازی
تبیین و بازتولیدقدرت‌هایمؤثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه)

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.14942

چکیده
  فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی- آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادانه بانوان فارغاز نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین کیفیات موجود در فضاهای شهری خاص )بقاع متبرکه( ومؤلفه های موجود در آ نها از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان بوده تا در این راستا به تبیین ویژگ یهایی جهت حضور مطلوببانوان در فضاهای ...  بیشتر