معماری
بررسی نقش فرایند نزول عمق نسبیِ فضا در ارتقاء راندمان عملکردی «حیاط» در خانه‌های سنتی ایران

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16439

چکیده
  کنش‌های عملکردی در هر فضا تأثیر مستقیم بر میزان بازده عملکردی و درنتیجه تخصیص اوزان به فضاهای پیرامون خود دارد. یکی از این فضاها که بر تغییرات این میزان تأثیر بسزایی دارد، فضای حیاط است. براین اساس هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان راندمان عملکردی فضای حیاط با تأکید بر مفهوم شعاع عملکردی در انواع مختلف الگوهای خانه‌های سنتی ایران ...  بیشتر