شهرسازی
تأثیر جنسیت بر ترجیحات مکانی در انتخاب فضاهای فراغتی-تفریحی (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)

فرید عابد؛ راما قلمبر دزفولی؛ امیرحسین پورجوهری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 39-50

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.69895.12279

چکیده
  اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. جنسیت یکی از ویژگی های فردی می تواند باشد که بر نحوه گذران اوقات فراغت تاثیر گذار باشد. حال سوال اصلی در این پژوهش این است که جنسیت چه تفاوت هایی را می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت و همچنین انتخاب مکان های فراغتی ایجاد نماید. در پژوهش حاضر با بهره گیری از راهبرد ...  بیشتر

تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها

رحمت محمدزاده

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 47-58

چکیده
  مقاله حاضر، درصدد بررسی فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها به عنوان مهمترین پاتوق افراد مسن شهر می‌باشد. این مقاله به روش پیمایشی و از نوع توصیفی - مقطعی انجام گرفت. 146 نفر از سالمندان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بود. داده‌های به‌دست آمده به‌وسیله ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پارک‌های شهری و رابطه آن با سلامت شهروندان

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ شادی شیعه بیگی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 95-104

چکیده
  ا توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در ارتقاء سلامت شهروندان نحوه مدیریت پارک 8 شهریور در اینتحقیق مورد بررسی قرار گرفت. اهداف تحقیق عبارتند از: 1ـ بررسی ارتقاء کمی و کیفی توسعه انسانی در ابعادروحی و جسمی به منظور ایفای بهینه نقش شهروندان 2ـ بررسی فضای سبز پارک به منظور ارتقاء کیفیت زیستمحیطی شهر ی در جهت سلامت شهروندان.3ـ بررسی ساختاری ...  بیشتر