طراحی شهری
بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14704

چکیده
  پراکنده­رویی پدیده­ای است که تأثیراتی بر کیفیت زندگی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در شهر خرمدره می‌پردازد. برای انجام پژوهش از روش­های قیاسی، اسنادی و نرم­افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های من‌ویتنی، t و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. محله­های شهر خرمدره ...  بیشتر

بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)

کمال قره خانی؛ امید دژدار؛ سارا جلالیان

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 109-120

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که چه رابطه‌ای میان فضاهای اجتماع‌پذیر و مجتمع‌های مسکونی وجود دارد که باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنین می‌شود، صورت گرفته است. بر اساس مدل‌هایی که برای نیازهای انسان ارائه‌شده‌اند، تعاملات اجتماعی یکی از این موارد ضروری است. پیشینه پژوهش در طراحی محیط نشان می‌دهد که ویژگی‌های کالبدی فضاهای یک ...  بیشتر

سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج)

مجتبی رفیعیان؛ مونس نظری؛ هاشم داداش پور

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 31-40

چکیده
  رضایتمندی سکونتی از سطح رضایت از زیرساخ تها، فرصت های شغلی و شبک ههای حمایتی اجتماعی متأثر م یشود کهمطلوبیت مکانی نیز خوانده م یشود. رضایتمندی سکونتی نشان م یدهد تا چه حد نیازهای زمینه ای حوزه سکونت تامین شدهاست. سکونت در این مقوله، مؤلف های چند کارکردی است که نیازهای گوناگونی را مرتفع می سازد. بررسی تحولات رخ داده درمنطقه مهرشهرکرج ...  بیشتر

تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی

رضا سامه؛ غلامرضا اکرمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-40

چکیده
  «کیفیت زندگی» مفهوم مهمی است که میتوان آن را در قالب یک اندیشه به عنوان یکی از موضوعات علمی نزد پژوهشگران حوز معماری و شهرسازی از ده 1960 مشاهده کرد. این اندیشه در پی انتقادات به جریانات قرن بیستم مطرح و تا قرن اخیر ةة ادامه داشته که در هر دوره ماهیتی خاص پیدا کرده است. هدف مقاله شناخت رویکردهای مختلف به این اندیشه در هر دور ة زمانی، ...  بیشتر

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر

حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 65-76

چکیده
  امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلانشهرها ضرورت یافته است. بر این اساس، شاخصها و معیارهایی برای سنجش میزان زیست پذیری شهر ها معرفی می شوند. اما باید روشن گردد معیارها و ساختار شهری تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آیند؟ این تحقیق با ارجاع به منابع علمی معتبر مهمترین معیارهای ارائه شده برای شهرهای زیستپذیر ...  بیشتر