معماری
نقش«خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری (مطالعه موردی: مسجد دو مناره سقز)

ناصح یوسفی؛ اسدالله شفیع زاده؛ محمد رضا پاکدل فرد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.56689.11892

چکیده
   هدف این پژوهش بررسی نقش «خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری است. روش پژوهش به صورت آمیخته است. تعداد نمونه در بخش کیفی 15 مقاله و 9 خبره در امر معماری شهری است و از روش نمونه گیری هدفمند منابع و گلوله برفی خبرگان انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی برای تکنیک دیمتل 9 نفر بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند.. برای تفسیر در بخش کیفی از روش ...  بیشتر

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان

مصطفی بهزادفر؛ امیر شکیبامنش

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  در مقالۀ حاضر، موضوع پر اهمیت «خانه» ، نه صرفاً بر اساس دیدگاه های کالبدی مرسوم، بلکه به مثابه یک مکان، از دریچۀ نگاه پدیدار شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار، به طرح دیدگاه های پروفسور «دیوید سیمون» اندیشمند مطرح قرن حاضر در حوزه پدیدار شناسی مکان، پرداخته شده و ویژگی ها و نیز رویکردهای موجود به این حوزۀ ...  بیشتر

مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى

الهام سوری؛ سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 73-82

چکیده
  حس زمان یکى از مهمترین مولفه هاى زمانى طراحى شهرى است و از جایگاهى منحصر به فرد در ساختار و نظام توسعه شهرى برخوردار است. هدف این بحث توجه به مفاهیم و الزامات طراحى شهرى وابسته به این موضوع است. در این راستا با روش تحلیل محتواى کیفى متون تخصصى طراحى شهرى سعى در ارائه نظامى از توجهات طراحى شهرى با محوریت حس زمان دارد. یافته هاى ...  بیشتر

هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ حسنعلى پورمند

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-90

چکیده
   هویت را مى توان به معنایى که انسان ها از طریق احساسات ذهنى از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعى کسب مى کنند، تعریف نمود. این وجود و ارتباطات نیازمند مکانى براى شکل گیرى است. مکان ها، مراکز اصلى تجربه بلافصل از جهان است. اگرچه امروزه فشار فن آورى هاى جدید، جهانى شدن و تراکم فضا-زمان، تأثیر مکان ها در شکل دهى به هویت فردى و اجتماعى ...  بیشتر

بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهری

علی سلطلنی؛ احمدعلی نامداریان

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 123-130

چکیده
  بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فر آیندی است که از سال های بـسیار دورآغـاز شـده و تحـت تـاثیرنیروهای مختلفی، از قبیل زمان، اداری، اقتصادی، سیاسی و نیروی اجتماعی شکل گرفته است. این ساختار و بافتجوابگوی دوره های گوناگون تاریخی بوده و در واقع شهر، محل تجلی نیازها و اراده ساکنان آن بوده است . لـذا،ضمن معرفی نیروهای موثر بر تحولات شهری، ...  بیشتر