برنامه ریزی شهری
تبیین رابطه شهر و سلامت روان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدرآباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.66321.12195

چکیده
  تبیین رابطه شهر و سلامت روان از الزامات برنامه ریزی و طراحی شهری بوده و برای ارتقا کیفیت زندگی شهرها ضروری است. به همین منظور این پژوهش با هدف تشریح این رابطه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و از مطالعات کتابخانهای و تحلیل محتوا بهره میگیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهر هم تأثیرات مستقیمی بر سلامت روان دارد و هم ...  بیشتر

معماری
ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر سلامت روان در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه‌های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد)

ثریا طاهری؛ جعفر طاهری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 57-74

چکیده
  تحقیق حاضر بر پایه سنجش میزان تأثیر عوامل محیطی بر سلامت روان انجام‌گرفته تا نتایج آن راهگشایی برای طراحی محیط­های مسکونی سالم باشد. جهت سنجش سلامت روان افراد از پرسشنامه GHQ-12 استفاده شد و ابزار بررسی کیفیت­های محیطی شامل سه مؤلفه: محیط کالبدی، محیط اجتماعی و محیط‌زیست است. جامعه آماری شامل ساکنان دو مجموعه مسکونی 600 دستگاه و 512 ...  بیشتر