گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر

محمدجواد مهدوی‌نژاد

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-67

چکیده
  نقد و انتقاد علمی را می‌توان زیربنای رشد صحیح و شکوفایی معماری معاصر ایران تلقی کرد. پیش فرض‌های پژوهش نشان می‌دهد که معماری فاخر حاصل موفقیت معماری معاصر در ارتباط مناسب با بستر طرح است. از سوی دیگر اگر معماری فاخر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، آنگاه می‌توان آن را یک معماری سرآمد نامید. بر اساس چارچوب نظری پژوهش، نقد آثار ...  بیشتر