طراحی شهری
دستیابی به الگوی مناسب و اولویت‌بندی اصول TOD در مناطق مرکزی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر بسطام)

فاطمه درخشان؛ اسلام کرمی؛ الهام سرکرده‌یی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.67315.12212

چکیده
  TOD به‌عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده‌رویی و توسعه پایدار، توجه بسیاری را جلب کرده و دستیابی به TOD تا زمانی که برنامه‌ریزی‌ها و توسعه‌های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، امکان‌پذیر نخواهد بود. در این پژوهش جهت دستیابی به الگوی TOD در شهر بسطام از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، همچنین در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده ...  بیشتر