معماری
تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، باهدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

نسیبه بدری بنام؛ میر سعید موسوی؛ شبنم اکبری نامدار؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15019

چکیده
  در عصر کنونی، پایداری، به‌عنوان یکی از فرآیندهای علی و معلولی صنعتی شدن، مطرح‌شده است و ضرورت‌های مکان­پایدار، ارزیابی­ها پیرامون مکان را موردتوجه قرار داده و پایداری اجتماعی مکان به معنای توانمندی مکان برای غلبه بر چالش‌ها و مسائل و واکنش بهینه به تغییرات محیط در بستر افزایش توجهات جهانی قرارگرفته است. این مطالعه، باهدف تبیین ...  بیشتر