معاصرسازی مفهوم اصالت معنایی در معماری نمای شهری تهران (مطالعه موردی: نماهای دوره پهلوی اول و دوم)

سارا فردپور؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ فریبرز دولت آبادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17740

چکیده
  معماری ایرانی می‌تواند موجبات ایجاد مدلی اصالت‌مدار در ارتباط با معماری جداره‌های شهری امروزین را فراهم آورد. این پژوهش در پاسخ به این سوال که چه مولفه‌هایی درجهت تحلیل نما در راستای درک مفهوم اصالتِ معنایی در جداره‌های شهری تهران وجود دارد، از روش آمیخته کمی و کیفی بهره گرفته است؛ در فاز کیفی، شاخصه‌ها از طریق شیوه داده بنیاد ...  بیشتر

ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی

محمد نقی زاده؛ بهادر زمانی؛ اسلام کرمی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 61-74

چکیده
  ا توجه به رابطه فعالیتهای انسان با فرهنگ، شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق فعالیتها وارتباطات انسانی به جریان درمیآید. کالبد شهر، بالاخص نماهای شهری به بازنمایی این رابطه پرداخته وارزشهای سنتهای هم زیستی را عینیت می بخشند. سوال تحقیق، بررسی رابطه متقابل نماهای شهری و فرهنگاست. علیرغم توجه دانشکدههای معماری و شهرسازی نسبت به مسائل ...  بیشتر