نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی – کالبدی

علیرضا عندلیب؛ سید محمد علی ثابت قدم

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 85-98

چکیده
       یکی از مقوله­های حائز اهمیت در نیل به توسعه پایدار1 شهری، درآمدهای پایدار می­باشد که نقش بسیار تاثیرگذار و تاثیرپذیری در برنامه­ریزی فضایی- کالبدی2 شهرها دارد. از طرفی با توجه به اهمیت موضوع منافع عمومی و خصوصی در اتخاذ سیاست­های توسعه شهری و با هدف شناخت روابط متقابل میان شاخص­های موثر، این مقاله به بررسی موضوع ...  بیشتر