طراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب

نویسنده

عضو هیئت علمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران

چکیده

       با توجه به اینکه هر منطقه جغرافیایی شرایط آب و هوایی مخصوص به خود را دارد، لذا اغلب طراحان ساختمان تصور می­کنند با شناخت اقلیم یک منطقه جغرافیایی می­توان برای سایر نقاط مشابه همان طراحی­ها را بکار برد. در این تحقیق سعی شده تشابهات و تناقضات آب و هوایی یک اقلیم در دو منطقه جغرافیایی متفاوت را مورد بررسی قرار گیرد.
  نتایج نشان داد علیرغم اینکه دو شهر بندرعباس از ایران و شهر ِبلم از برزیل اقلیمی یکسان دارند                   (گرم و مرطوب)، با این وجود طراحی ساختمان در این شهرها کاملاً متفاوت بوده است و هر کدام نیازمندی­های ساکنین آنها را با توجه به شرایط آب و هوایی تامین می­کند. در بندرعباس در ماه­های آذر، دی، بهمن روزها هوا در منطقه آسایش وشب­ها خنک، اسفند روز و شب در منطقه آسایش، در فروردین و آبان روزها گرم و شب منطقه آسایش و در سایر ماه­ها روز و شب گرم است.

کلیدواژه‌ها


 • - اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، (1383- 1353). «گزارش  آمار هواشناسی»، 1385.

  2- موسسه گیتا شناسی، (1375). «جغرافیای طبیعی ایران»، استان هرمزگان.

   

  • di Giacomo donato, (1979). “Tecnica Dell, Architetura Tipologia Strutturale”, politecnico di torino, Ed.Gollardica-Pisa.
  • Giorgio Ceragioli-Nuccia Comoglio Maritano, (1985). Note “Introduttive Alla, Tecnologia DELL”, Arcihtettura, Torino politecnico di Torino.
  • Leganti, E.Mariani, (1976). “Quaderni di chimica applicata, in italia”- printed in ltaly.
  • Moshiri, Shahriar, (1986). “Politecnico Di Torino Facolta”, Di Architettura Cattedra Di Tecnolagia, Elementi Costruttivi in Ambiente Caldo-Umido Bandar Abbas.
  • Negro A. and Stafferi L., (1984). “Tecnologia Dei, Materiali, Da Costruzione”, Eeizionni Liberia Cortina Torino
  • Olgyay, Victor, (1981). “Progettare Conil Clima, un approcolo bioclimatico al regionalismo architettonico”, padova franco muzzio editione.
  • Stoll M.and Evstratov G.I., (1987). “Building in Hot Climate”.
  • World Meteorological Organization, (2008). Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), Weather Information for Brasilia.