نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

     یکی از مقوله­های حائز اهمیت در نیل به توسعه پایدار1 شهری، درآمدهای پایدار می­باشد که نقش بسیار تاثیرگذار و تاثیرپذیری در برنامه­ریزی فضایی- کالبدی2 شهرها دارد. از طرفی با توجه به اهمیت موضوع منافع عمومی و خصوصی در اتخاذ سیاست­های توسعه شهری و با هدف شناخت روابط متقابل میان شاخص­های موثر، این مقاله به بررسی موضوع در چارچوب نظریات حکومت­های محلی، فدرالیسم مالی، فضاهای شهری، نابرابری اجتماعی، جدایی­گزینی فضایی و محورهای عملکرد نظریه محتوایی (کالبدی) می­پردازد.
در این رابطه نظام تامین منابع مالی شهر با  استقرار درآمدهای پایدار و لحاظ نگرش محله محوری مبتنی بر            برنامه­ریزی مشارکتی با حضور مدیران، متخصصان، شهروندان، سرمایه­گذاران و موسسات مالی در قالب    حکومت­های محلی (مدیریت یکپارچه شهری) سازماندهی می­گردد. از نتایج حاصله در بهبود توسعه ناموزون شهری برمبنای تعادل بخشی می‌توان به فرهنگ­سازی، آموزش، امنیت سرمایه­گذاری، تدوین یکپارچه ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات مالی، پایداری کالبدی مبتنی بر شاخص­های برنامه­ریزی فضایی- کالبدی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

- آخوندی، عباس و هادی زنوز ، بهروز، (1384). «طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران»، شرکت مدیریت خدمات ایرانیان.
2- افروغ، عماد، (1377). «فضا و نابرابریهای اجتماعی»، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.
3- زبردست، اسفندیار(1383). «اندازه شهر»، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
4- زولف، مونیکا، آناکوتز، (1383). «مشارکتهای مردمی، حکمروایی محلی در انگلستان»، ماهنامه شهرداریها ، شماره 69.
5- صالحی، اسماعیل، (1382). « ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداریها»، اولین همایش مالیه شهرداریها«مشکلات و راهکارها»، معاونت مالی و اداری- شهرداری تهران.
6- قالیباف، محمد باقر، ( 1386). «حکومت محلی، یا استراتژیهای توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران»، انتشارات امیر کبیر، تهران.
7- کاستلز، مانوئل، (1380). « عصر اطلاعات، انتقاد، جامعه و فرهنگ(ظهور جامعه شبکه ای) »، ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان، انتشارات طرح نو ، تهران.
8- کاظمیان، غلامرضا، (1382). «رابطه برنامه­ریزی مالی با برنامه­ریزی فضایی- کالبدی شهرها»، مجموعه مقالات مربوط به همایش اقتصاد شهری و شهرداریها، دانشگاه تربیت مدرس.
9- لینچ، کوین، (1381). «تئوری شکل شهر»، ترجمه حسین بحرینی ،دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
10- مدنی پور، علی، (1379). «طراحی فضای شهری»؛ نگرشی بر فرایندهای اجتماعی- مکانی"، ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.
11- ­­­هاروی، دیوید،  (1377). «عدالت اجتماعی و شهر»، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.
12- ­­­هاروی، دیوید،  (1387). «شهری شدن سرمایه (چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع) »، ترجمه عارف اقوامی مقدم، انتشارات اختران، تهران.
13- هاشمی، سیدمناف و حبیب الله طاهرخانی، (1387). « ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهرداری تهران (راهکارها، موانع و مشکلات)»، اولین همایش مالیه شهرداریها«مشکلات و راهکارها»، معاونت مالی و اداری- شهرداری تهران
14- The U.S.A. London: Roust ledge, 1988Ball, M,V.Bentivegna,M. Edwards and Martens, Housing and social change in Europe and.