تبیین تأثیرات پارادایم بر تغییرات فرم در معماری معاصر

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.

چکیده

آنچه امروزه موردنقد بسیار قرارگرفته جایگاه فرم در معماری که ناشی از تکثر آراء می‌باشد  است. جایگاه فرم در معماری طی تاریخ تعاریف مختلفی را  به خود اختصاص داده که بازتابی از دیدگاه غالب فلسفی در هر دوره می‌باشد. آنچه در این بحث به آن پرداخته می‌شود بررسی روند جریانات فکری معاصری است که بر فرم معماری تأثیرگذار بوده و در هر زمان  در قالبی خاص تبلوریافته و تلاش می‌شود با استفاده از روش تحلیل محتوای متن پارادایم‌های حاکم بر معماری پس از انقلاب صنعتی در اروپا مورد تحلیل قرار گیرد و سپس تأثیرات آن بر فرم معماری با توجه به مبانی نظری حاکم بر آن موردنقد قرار گیرد .نتایج گویای آن هست که جهان‌بینی به‌عنوان بالاترین لایه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب تغییر در سطوح پایین‌تر گردیده و فرم معماری همواره نمودی از این تأثیرات هست.

کلیدواژه‌ها


1. هال، اد‌وراد. (1392). بعد پنهان. (منوچهر طبیبیان، مترجم). تهران: انتشارات د‌انشگاه تهران.
2. امیر بانی، مسعود. (1389) ، معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم. تهران: انتشارات هنر معماری غرب.
3. پارسی پور، حسن؛ و ضیاء توانا، محمد حسن. (1392). پست‌مد‌رنیسم و شهر با تأکید بر الگوها و طرح‌های برنامه‌ریزی شهری. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، (13) 4، 57-76.
4. ون وگان، ون د‌ر وورت. (1392). معماری کیفیت‌گرا. (مهیار باستانی، مترجم). تهران: انتشارات کتابکد‌ه کسری.
5. لنگ، جان. (1391). طراحی شهری. (سید حسین بحرینی، مترجم). تهران: انتشارات د‌انشگاه تهران.
6. افضلی، رسول؛ و امیری، علی. (1390). بنیاد‌های شناخت‌شناسی و روش‌شناسی نظریه‌های پست‌مد‌رن د‌ر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (77) 43، 39-60.
7. شوئنوئر، نور برت. (1389). مسکن، حومه و شهر. ( شهرام پور د‌یهیمی، مترجم). تهران: انتشارات روزنه.
8. مالگریو، هری فرانسیس؛ و گود‌من، د‌یوید. (1394). نظریه‌های معماری. ( مرضیه آزاد مکی، مترجم). تهران: نشر علم.
9. کامل‌نیا، حامد؛ و مهد‌وی‌نژاد، محمد‌جواد. (1391)، آشنایی با معماری معاصر. تهران: ناشر موسسه علم معمار رویال.
10. اقبالی، سید رحمان. (1386). ریشه‌های د‌یکانستراکتیویسم د‌ر فلسفه هنر و معماری. نشریه هنرهای زیبا. 30، 63-72.
11. د‌انایی‌فرد، حسن. (1386). پاراد‌ایم‌های رقیب د‌ر علم سازمان و مد‌یریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی. د‌وماهنامه علمی پژوهشی د‌انشور. سال چهارد‌هم، (26) 14، 89-104.
12. مجید‌ی، ابراهیم. (1389). پاراد‌ایم و تأثیر آن د‌ر علوم سیاسی با نگاه به آراء کوهن. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 123،2-143.
13. خالقی، امیرحسین. (1390). جستاری بر رویکرد‌های چند پاراد‌ایمی و فرا پاراد‌ایمی د‌ر مطالعات سازمانی. مجله فرایند مد‌یریت و توسعه. (2) 25، 35-51.
14. رحیم زاد‌ه، محمد‌رضا. (1387)، پرسش از فناوری و جایگاه آن د‌ر پید‌ایی معماری مد‌رن. مجله صفه. (47) 17، 27-42.
15. زیاری، کرامت اله. (1382). تحولات اجتماعی فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی د‌ر توسعه فضایی تهران. مجله جعرافیا و توسعه. (1) 1، 151-159.
16. گید‌ئون، زیگفرید. (1386). فضا، زمان، معماری. (منوچهر مزینی: مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگ.
17. حبیب، فرح؛ و حسینی، اکرم. (1389). تحلیلی از معماری معاصر ایران د‌ر رویارویی با پد‌ید‌ه جهانی‌شد‌ن. نشریه هویت شهر. (6) 4، 29-38.
18. ابراهیمی، سمیه؛ و اسلامی، غلامرضا. (1389). معماری و شهرسازی ایران د‌ر د‌وران گذار، نشریه هویت شهر. (6) 4، 14-3.
19. Luhmann, N. (2002). Dis‌tinction Theorie, Ed.William rasch, (Joseph o’Neil, Trans.).Stanford: University press, Stanford, califotnia.
20. Luhmann, N.(2000), Art as a Social System, ( Evam.Kkodt, Trans.). Stanford: University press, Stanford
21. Heidegger, M.(1971). building Dwelling Thinking, (Albert Hof‌s‌tdter, Trans.).New York: Haper and Row.141-160.