تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

درک مفاهیم و شالود ههای معماری بدون شناخت و درک محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشد کرد هاست و از
قید زمان آزاد هستند، میسر نم یگردد. در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت قابل تشخیص است که ب هطور عمده
در تقابل با یکدیگر به میدان می آیند. فضای فرهنگی شخص سازنده بنا، فضای فرهنگی شخصی که به بنا م ینگرد و فضای
فرهنگی شخصی که یافت ههای اظهارشده از سوی سازنده و استفاده کننده از بنا را به بستر نقد م یبرد و بر مبنای شناخت و بینش
شخص یاش نسبت به بنا، هر آنچه را از ماهیت اثر درمی یابد، برای شخص چهارم به نمایش م یگذارد. اینجاست که می توان به
اهمیت و تأثیرپذیری دو مقوله نقد و شناخت در بسترهای هنر و معماری از همدیگر پی برد. این تحقیق به منظور یافتن تعریفی
کاربردی ب همنظور دستیابی به مفهوم شناخ تشناسی در عرص ههای هنر و معماری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1. اشرافی، نسیم؛ و نقی زاد‌ه، محمد. (1394). مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش –با تبیین جایگاه حقیقت و اید‌ه– د‌ر هنر معماری غربی و اسلامی. هویت‌شهر، 9 (23)، 37 – 46 .
2. الکساند‌ر، کریستوفر. (1386). معماری راز جاود‌انگی. (مهرد‌اد قیومی بید‌هند‌ی، مترجم). تهران: د‌انشگاه شهید بهشتی.
3. آگ برن، ویلیام فیلد‌ینگ؛ و نیم کوف، مایر فرانسیس. (1388). زمینه جامعه‌شناسی. (امیرحسین آریانپور، اقتباس کنند‌ه). تهران: نشر گستره.
4. باوند‌یان، علیرضا. (1380). شناخت، شناخت‌شناسی، شناخت‌شناسی هنری، مجله
کیهان فرهنگی، 18 (177)، 44-50.
5. برآباد‌ی، کاظم. (1386). معماری فرایند‌ی خلاق. روزنامه د‌نیای اقتصاد،6 (1470)، 19.
6. تقوایی، وید‌ا. (1389). از چیستی تا تعریف معماری. هویت شهر، 5 (7)، 75 – 86 .
7. صد‌رالمتالهین، (1353)، فلسفه عالی با حکمت صد‌رالمتالهین، تلخیص و ترجمه قسمت امور عامه والهیات کتاب اسفار، نگارش محمد‌جواد مصلح، جلد2-1. تهران: انتشارات د‌انشگاه تهران.
8. کورت گروتز، یورگ. (1388). زیبایی‌شناسی د‌رمعماری. (جهانشاه پاکزاد و عبد‌الرضا همایون، مترجم). تهران: د‌انشگاه شهید بهشتی .

9. Colthheart, M. (1999). Modularity and cognition .Trends in Cognitive Science Journal, 3 (3),115-121
10. Craig, E. (2002). Philosophy A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press Inc.
11 .Dara-Abrams.D . (2005). Architecture of Mind and World: How Urban Form Influences Spatial Cognition. Cognitive Studies Comps Papers .Minnesota, Northfield :Carleton College.
12. Duffy . F& Hutton. L . (2004 ). Architectural Knowledge The Idea of a Profession . New York : Taylor & Francis.
13. Heskett, J . (2002 ). Design: A Very Short Introduction . New York : Oxford University Press.
14. Kriegel, U., & Thagard, I. P. (2006). Consciousness: Phenomenal consciousness, access consciousness, and scientific practice. Handbook of philosophy of psychology and cognitive science,195-217 ,from http://www.uriahk iegel.com/downloads/concept.pdf
15. Munson , R., & Black, A. (2016). The Elements of Reasoning, Sixth Edition. Wadsworth : Cengage Learning
16. Vermaas, P., Kroes. P., Light. A., & Moore, S. (2008).Philosophy and Design From Engineering to Architecture. U.S.A : Springer Science.
17. Winters. E. (2007). Aesthetics and architecture. New York : Continuum International Publishing Group.