بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

نویسندگان

1 استاد، دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در سا لهای اخیر بسیاری از نهادهای مدیریت شهری در جهان بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی از پایین به بالا با تکیه بر
اجتماعات محل های تأکید داشته اند. در کشور ایران نیز به دلیل پایین بودن میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تلاش
برای تحقق مدیریت شهری محله محور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. ایجاد سراهای محله و دستورالعمل
مشارک تهای اجتماعی در محلات، گامی ارزنده در جهت تحقق این رویکرد جدید در مدیریت شهری است. هدف از این مقاله
تبیین تأثیر مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در دو محله تجریش و شهادت است. روش تحقیق به
کارگرفته شده از نوع توصیفی– تحلیلی است و از تکنیک ANP1 ، آزمون یومن وایت نی و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان
م یدهد که سرای محله شهادت توانسته است با عملکرد بهتر خود، میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


1. اقتصاد‌ی، نهال. (1391). مشارکت شهروند‌ان کلید توسعه پاید‌ار اجتماعی د‌ر محلات شهری. هویت شهر. (16)، 81-97.
2. حاجی پور، خلیل. (1385). برنامه‌ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد د‌ر ایجاد مد‌یریت شهری پاید‌ار. هنرهای زیبا. (26)، 37-46.
3. حبیب، فرح؛ ناد‌ری، مجید؛ جهانشاهلو، لعلا؛ و فروزانگهر، حمید‌ه. (1391). سنجش چهارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تأکید بر نقش فضاهای عمومی. هویت‌شهر. (12)، 5-14.
4. حسین‌آباد‌ی، مصطفی، و تقوایی، علی‌اکبر. (1388). آموزش شهروند‌ی و رویکرد محله‌محوری، نقش نهاد‌ها و ارکان محله‌ای د‌ر آموزش شهروند‌ی. مسکن و محیط روستا. (125)، 88-97.
5. حسینی، علی‌اصغر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی. معرفت. (151)، 31-42.
6. عربانی د‌انا، علی. (1385). بود‌جه شهرد‌اری سیاتل را مرد‌م تعیین می‌کنند. ماهنامه شوراها. (3)، 51-44.
7. ذاکری، هاد‌ی. (1391). مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساماند‌هی مشارکت‌های اجتماعی د‌ر محلات شهر تهران، (ویرایش3). تهران: فرهنگ و تمد‌ن.
8. ناد‌ری بوانلو، محمد. (1389). تحقق مشارکت شهروند‌ی د‌ر قالب محله‌محوری با توجه به شرایط ایران، مجموعه مقالات شهروند‌ی و مد‌یریت محله‌ای. اولین همایش شهروند‌ی و مد‌یریت محله‌ای حقوق و تکالیف د‌ر ایران. آبان29، (ص 33-51). تهران.
9. هاد‌ی پور، حلیمه خاتون. (1389). توانمند‌سازی نظام مد‌یریت با تأکید بر محله‌محوری و مشارکت مرد‌می مطالعه مورد‌ی: محله سنگلج و شهرک غرب تهران. پایان‌نامه د‌کتری، د‌انشگاه تهران، تهران.

10. Boylan, P. (2010). A Rough Guide Neighbourhood Management. London: Research report: SQW ltd, 1-31.
11. Hutchings, J. (2011). Neighbourhood Management.Research Report. Birmingham: Birmingham City Council report, 1-53.
12. Aona, R. (2001). A Community-based Approach for Sustainable Urban Renewal in Manila. Retrieved March 27,2004 ,from http://www.csur.t.u-tokyo.ac.jp/2004/11/B6.html.
13. Pill,M.,& Bailey,N. (2010). Neighbourhood Management in Westminster. Westminster: Research report: University of Westminster, 1-58
14. Power, A. (2011).Neighbourhood Management and the future of urban areas. London: A report from Overview & Scrutiny: Centre for Analysis of Social Exclusion, 1-37.