طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

نویسندگان

چکیده

 هدف از بحث حاضر این است که بررسى گردد براى دست یابى به معمارى هماهنگ با طبیعت آیا صورت بردارى ظاهرى از
طبیعت به تنهایى براى معمارى زیبایى به ارمغان مى آورد؟ و چگونه مى توان معمارى زیبا با توجه به عملکرد خلق کرد؟ طبیعت
در این زمینه چه روشى داده است؟ براى پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معناى زیبایى در طبیعت جمع بندى گردیده و
پس از آن بررسى کوتاهى در مورد بناهایى که در طراحى آنها طبیعت و عملکرد هم زمان مد نظر بوده اند و به استفاده ى ظاهرى
طبیعت اکتفا نشده است چالشى صورت پذیرفته است و در نهایت روش استدلال منطقى نحوه ى صحیح الگوبردارى از طبیعت با
رویکرد زیبایى شناسى عنوان گردیده است. نتایج تحقیق نشان مى دهد پاسخ درست به عملکرد و برداشت صحیح از عملکردها
موجبات زیبایى طرح را نیز فراهم مى آورد.