طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

دوران کودکى مرحله ى گذراى زندگى اســت، اما همین دوران بزرگ ترین سرمایه در شکل گیرى شخصیت هر فرد مى باشد. اگر  آموزش پا به شهر نگذارد ازلحاظ شخصیتى با مشکل روبرو خواهد شد. با گسترش شهرها، روزبه روز به ِکودک در مراحل تکمیلى مناطق ممنوعه اضافه مى شــود که در این میان، کودکان به دلیل شــرایط سنى خود آسیب پذیرند، پس براى حمایت از آنها باید فضایى امن در شــهر فراهم گردد تا کودک از رفتن به محله، کوچه و خیابان ترســى نداشــته باشد. این مقاله سعى دارد تا نقش طراحى شهرى را در کاهش و پیشگیرى از جرائم و فراهم ساختن محیطى امن براى کودکان بررسى کند. ازاین رو، ابتدا به بررسى تجربیات طراحى فضاى امن شهرى براى کودکان در جهان و نکات مثبت این فضاها، پرداخته خواهد شد و سپس به نتیجه گیرى نهایی، در قالب تدوین دستورالعمل هاى طراحى فضاهاى شهرى امن در یک محله براى کودکان در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Crowe, T. (2000). Crime Prevention Through Environmental Design. 2nd edition. Bo‌s‌ton: Butterworth - Heinman. ISBN 0-7506-7198-X.
2. Davey, C. L. & Wootton, A. B. (2017). Design Again‌s‌t Crime: A Human-centered Approach to Designing for Safety and Security. Routlege, New York.
3. Department of Parks and Recreation and the Central Park Conservancy of NYC Municipality. (n.d.). Central Park, New York: Attractions, Hans Chri‌s‌tian Andersen. Retrieved March 2, 2018, from
https://www.centralpark.com/things-to-do/attractions/hans-chri‌s‌tian-andersen/.
4. Ekblom, P. (2000). Less Crime, By Design. Presentation at Royal Society of Arts, London, UK, 11th October 2000.
5. Farell, G. (2013). Five Te‌s‌ts for a Theory of the Crime Drop. Paper Presented at International Symposium on Environmental Criminology and Crime Analysis (ECCA), Philadelphia, US.
6. Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House. ISBN 0-679-60047-7.
7. Jacobs, J. (2000). The Uses of Side Walkers Safety.
In Legates, R. T. & ‌s‌tout, F. (Ed.), The City Readers (Vol. 2, Pp. 29-54). Routlege, London.
8. Jeffery, C. R. (1971). Crime Prevention Through Environmental Design. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
9. Jeffery, C. R. (1977). Crime Prevention Through Environmental Design (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publications.
10. Jeffery, C. R. (1990). Criminology: An Interdisciplinary Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
11. Newman, O. (1972). Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. New York: Macmillan. ISBN 0-02-000750-7.
12. Newman, O. (1996). Creating Defensible Space. In‌s‌titute for Community Design Analysis, Office of Planning and Development Research (PDR), US Department of Housing and Urban Development (HUD), Washington, DC.
13. Pease, K. (2001). Cracking Crime through Design. London: Design Council.
14. Public Relations Office of South Simcoe Police Service. (n.d.). Crime Prevention: For Your ‌s‌treet. Retrieved December 14, 2017, from
https://southsimcoepolice.on.ca/community-safety/crime-prevention/for-your-‌s‌treet/.
15. Rouse, W. B. (1991). Design for Success: A Human-Centered Approach to Designing Successful Products and Sy‌s‌tems. New York: John Wiley and Sons.
16. Sharp, S. & Cowie, H. (1998). Counselling and Supporting Children in Di‌s‌tress. Sage Publications, London, Thousand oaks, New Delhi.
17. Tulumello, S. (2017). Fear, Space and Urban Planning: A Critical Perspective from Southern Europe. Springer, Lisbon.
18. Van Dijk, J. Tseloni, A. & Farrel, G. (2012).  Introduction in Jan Van Dijk, Andromachi Tseloni and Graham Farell (eds.) The International Crime Drop: New Directions in Research (Vol. 1, Pp. 1-8). Houndsmill,  Basing‌s‌toke: Palgrave Macmillan.
19. Wekerle, G. R. & Whitzman, C. (1995). Safe Cities:
Guidelines for Planning, Designing and Management. Van No‌s‌trand Reinhold, Canada.
20- Wilson, J. Q. & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. The Atlantic Monthly, Vol. 249, No. 3, Pp 29-38.