نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران. (

چکیده

طراحی پژوهی، رویکردی ضروری برای طراحی معماری در حال و آینده است. این مقاله به رابطه بین پژوهش و فرآیند طراحی معماری می‌پردازد. هدف از این تحقیق، استفاده از پژوهش به‌صورت کاربردی و بهینه‌سازی فرایند آموزش است. بدین منظور مدلی برای استفاده از طراحی پژوهی در کارگاه­های طراحی معماری ارائه شد. آزمون کاربست این مدل با استفاده از یک طرح تحقیق شبه آزمایشی پیش­آزمون_پس­آزمون با گروه گواه انجام شد نمونه‌های این تحقیق، 48 نفر از دانشجویان طرح یک معماری مقطع کارشناسی ارشد بود که در دو نیم سال مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند؛ با آزمون این مدل در کارگاه­های معماری، این راهکار به نتایج عملی پیوند داده شد. نمرات ارزیابی دانشجویان به روش آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه، تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های این تحقیق نشان­دهنده تأثیر مثبت پژوهش بر بالا رفتن کیفیت طراحی و توسعه دانش است. تحلیل ارزیابی داده­های تحقیق، نشان‌دهنده برتری مطالعات ترکیبی در طبقه­بندی پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حیدری، شاهین. (1395). درآمدی بر روش تحقیق در معماری. تهران: انتشارات کتاب فکر نو.
رضائی آشتیانی، سیما؛ و مهدی­نژاد، جمال­الدین. (1398). ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. 13(3)، 441-458.
لاوسون، برایان. (1387). طراحان چگونه می­اندیشند: ابهام­زدایی از فرایند طراحی. (حمید ندیمی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (نشر اثر اصلی، 1997)
ممتحن، مهدی؛ حجت، عیسی؛ و ناری قمی، مسعود. (1396). تأملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانۀ معماری مبتنی بر الگو) مقایسۀ چارچوب ارزشی سنتی، معاصر و اسلامی.( دوفصلنامه مطالعاتمعماریایرانی. 11، 63-84.
هاشمی­زادگان، امیر. (1395). مطالعه موردی­: پیوند حرفه و دانش در معماری منظر؛ تجربه بنیاد معماری منظر آمریکا. نشریه منظر. 8 (34)، 26-37.
هوشیار­ یوسفی، بهرام؛ و رضوی، نسترن. (1393). فراگرد معماری در دفاتر کوچک. تهران: نشر کتاب فکر نو.
Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form. Cambridge, USA: Harvard University Press.
Basballe, D.A., Halskov, K. (2012). Dynamics of Research through Design. In Proceedings of the Designing Interactive Systems. June 11–15. Newcastle, UK. 58-67.
Biggs, M. (2002).The Role of the Artefact in Art and Design Research. International Journal of Design Sciences and Technology, 10(2), 19–24.
Brinkhuijsen, M. (2008). Landscape 1:1, a study of designs for leisure in the Dutch countryside. PhD thesis. Washington University and Research.
Brink, A., Bruns, D., Tobi, H., & Bell, S. (2017). Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Routledge taylor and francis group.
Broadbent, G. (1995). Architectural education. Educating Architects. Academy Editions, London. 10–23.
Clune, S., Horne, R., Roggema, R., Martin, J., & Arcari, P. (2013). Sustainability Appraisals of Design-Led Responses to Climate Adaptation, Policy Brief. Melbourne, Australia: VCCCAR.
Cross, N. (2001). Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science. Design Issues, 17(3), 49–55.
De Jonge, J.M. (2009). Landscape Architecture between Politics and Science, an Integrative Perspective on Landscape Planning and Design in the Network Society. Ph.D Thesis, Wageningen University, Wageningen, Amsterdam, The Netherlands.
Deming, E. M., & Swaffield, S. (2011). Landscape Architecture Research, Inquiry, Strategy, Design. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
De Queiroz Barbosa, E.R., DeMeulder, B., & Gerrits, Y. (2014). Design Studio as a Process of Inquiry: The case of Studio Sao Paulo. Architecture & Education Journal. Fourth International Conference on Architectural Research by Design. 241–254.
Faste, T., & Faste, H. (2012). Demystifying "Design research": Design is not research, research is design. Education symposium. Boston
Flores, R. I., & Morán, R. L. (2017). Advanced Design as a paradigm for design education: learning systems within its platforms and practices. The Design Journal20(sup1), S814-S821.
Francis, M. (2001). A Case Study Method for Landscape Architecture. Landscape Journal, 20(1), 15-29.
Frayling, C. (1993).Research in art and design. ROYAL College of Art Research Papers, 1, 1–5.
Frieling, D. (2000). The Architectural Intervention. Research by Design. Proceedings of the International Conference Faculty of Architecture Delft University of Technology in Co-Operation with the EAAE/AEEA. November 1–3, (pp. 3–8). Delft: Delft University Press.
Glanville, R. (1999). Researching design and designing research. Design Issues, 15(2), 80–91.
Graafland, A. (2000). Contemporary Design Research: A material practice. Research by Design. Proceedings of the International Conference Faculty of Architecture Delft University of Technology in co-Operation with the EAAE/AEEA. November 1–3, (pp. 17–23). Delft: Delft University Press.
Gregory, S. (1966). The Design Method. London: Butterworth Press.
Grover, R., Emmitt, S., & Copping, A. (2018). The typological learning framework: the application of structured precedent design knowledge in the architectural design studio. International Journal of Technology and Design Education, 28(4), 1019-1038.
Till, J. (2017, January 3). Architectural Research: Three Myths and One Model. Retrieved february 11, 2017, from https://www.archdaily.com/802766/architectural-research-three-myths-and-one-model
Jonas, W. (2006). Research through DESIGN through Research-A Problem Statement and a Conceptual Sketch. In Proceedings of the Wonderground, Design Research Society International Conference. November 1–4. Lisbon, Portugal.
Jonas, W. (2007). Research through DESIGN through research, A cybernetic model of designing design foundations. Kybernetes, 36 (9/10), 1362- 1380.
Kolko, J. (2010). Abductive Thinking and Sense making: The Drivers of Design Synthesis. Design Issues, 26(1), 15-28.
Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J., & Wensveen, S.(2011). Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom. USA: Elsevier Inc.
Laurel, B. (2003). Design Research: Methods and Perspectives; Cambridge: MIT Press
Meir, I.A., Garb, Y., Jiao, D., & Cicelsky, A. (2009). Post-occupancy evaluation: an inevitable step toward sustainability. Advances in building energy research, 3(1), 189-219.
Milburn, L.S., & Brown, R.D. (2003). The relationship between research and design in landscape architecture. Landscape and Urban Planning, 64, 47–66.
Nelson, H.G., & Stolterman, E. (2003). The Design Way. Intentional Change in an Unpredictable World. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, CA.
Coucill, L., Samuel, F., Dye, A., Tait, A., & Crosby, M. (2013). Research in Practice Guide. London: RIBA. Retrieved March 7, 2016, from https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/home-improvements-housing-research-in-practice/additional-documents/ribaresearchinpracticeguidepdf.pdf
Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169.
Rodgers, P., & Yee, J. (2015). The Routledge Companion to Design Research.New York: Routledge taylor and francis group.
Rosemann, J. (2000). The Conditions of Research by Design in Practice. Research by Design. Proceedings of the International Conference Faculty of Architecture Delft University of Technology in co-Operation with the EAAE/AEEA. November 1–3, (pp. 63–68). Delft: Delft University Press.
Sherman, S.A., Varni, J.W., Ulrich, R.S., & Malcarne, V.L. (2005). Post-occupancy evaluation of healing gardens in a pediatric cancer center. Landscape and Urban Planning, 73(2), 167-183.