نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

3 استادیار گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است که با ایجاد در نظام مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک اقتصادی خلاق، به‌اندازه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها با برداشت‌های میدانی و توزیع 176 پرسشنامه در میان کسبه محله بازار و ساکنین که به روش طبقه‌ای سیستماتیک انتخاب‌شده بودند، گردآوری‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد شاخص‌هایی که می‌توان در بازآفرینی محله قدیم بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق استفاده کرد عبارت‌اند از صنایع‌دستی، صنایع خلاق (صنایع فرهنگی) و صنعت گردشگری. اطلاعات به‌دست‌آمده، با استفاده از آزمون‌های برازش نکویی «خی دو»، «تی تک نمونه‌ای» و «رتبه‌بندی فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شده است. درنهایت با استفاده از آزمون مقایسه‌ای دلفی مدل‌های راهبرد دهی، راهبردهای مناسب جهت بازآفرینی محله بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق پیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ایزدی، محمد سعید؛ قلعه نوعی، محمود؛ و خان محمدی، مرجان. (1392). نقش فرهنگ و صنایع خلاق در بازآفرینی شهری. کنفرانس بین‌المللی عمران و معماری و توسعه شهرسازی پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، آذر 92، 6.
آیینی، محمد. (1392). بررسی جایگاه بازآفرینی اقتصادی در بازآفرینی شهری. اقدامات فرهنگی شرکت عمران شهر جدید اندیشه. بازیابی شده در ۱۳۹۲/۰۹/۲۷، ازhttp://andisheh-ntoir.gov.ir/1504.
حسین زاده، جواد؛ و فرهادی، عزیز اله. (1394). اقتصاد خلاق در ایران. 5-38. تهران: نشر آماره.
رفیعیان، محسن؛ بمانیان، محمدرضا؛ و رفیعیان، مجتبی. (1390). گردشگری شهری به‌ مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده. منظر. 3(14). 74-79.
عندلیب، علیرضا؛ بیات، اشکان؛ و رسولی، لیلا. (1392). مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافت‌های فرسوده‌ی شهری بلوک خیام تهران (ایران) و پروژه لیورپول 11 (بریتانیا). فصلنامه آمایش محیط. 1(23)،48.
قلعه نوعی، محمود؛ و خان محمدی، مرجان. (1394). بازآفرینی شهری از طریق تبیین محله‌های فرهنگی برای حضور در صنایع خلاق. نشریه شهر پایدار.2(1)،1.
نصیری قرقانی، بابک؛ و امین پیرمحمد زاده. (1395). گردشگری و اقتصاد خلاق. اولین همایش ملی اقتصاد خلاق. تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، اسفند،3-4.
Landry, Ch. Greene, L., Matarasso,F., & Bianchini,F. (1996). The Art of Regeneration: Urban Renewal through Cultural Activity, a Comedia Report. London:Comedia.
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. New York University: Archives of Psychology.
Jones.A,D., & Kimberly, J. (2011). Comparingthe Value Relevance, Predictive Value, andPersistence of other Comprehensive Income and Special Items. The Accounting Review. 86(6), 2047-2073.
Howkins. J. (2001) .The creative economy: how people make money from ideas. Michigan: The University of Michigan. pp.11-12.
Canadian heritage. (2013). The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights. Canada: Edited by the Policy Research Group (PCH).
Smith-Heimer.J,Peninger.P,Fox.N,Harvey.S,Johnson.L,Huntley.W.R,Nottingham.D.A,Padget.R.M, Hill-Christian.S , Linderman.D , Easter.R , (2011). Economic Revitalization Strategy. (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Richmond: Department of Economice Development website http://www.richmondgov.com/EconomicCommunityDevelopment/documents/ShockoeFinalDraftStrategy11_1.pdf