نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری معماری، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

معماری کیچ، یکی از انواع آفت‌ها درحرکت‌های خلاق به شمار می‌رود که شناختن آن و گونه شناسی این نوع معماری و بازشناسی و ریشه‌یابی آن در معماری امروز، ما را به شناخت بهتری از خود و روش‌هایمان می‌رساند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران و شناسایی معیارها و مشخصه‌های این معماری در ایران است. در این راستا، 150 بنایی که ازنظر مردم و مشاورین املاک، پروژه‏های شاخص معماری قلمداد می‏شدند، انتخاب‌شده و موردبررسی قرار گرفتند. با توجه به این‌که نما، بیرونی‏ترین تظاهر معماری و بهترین وجه بنا برای آزمون شاخصه‏های کیچ است، نما‏های این بناها از سه جنبه ایده و شکل و جزییات مورد مقایسه با شاخصه‌های «کیچ» قرار گرفتند. روش این پژوهش، تئوری برخاسته از زمینه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شاخصه‏ها، در سه گونه «کیچ های» سبکی، الگویی، مصالح و جزییات قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حقیقت‌خواه، رقیه. (1391). کیچ، هنر مبتذل و فراموشى هستى. ماهنامهفلسفه نو. 5(1)، 38 - 32.
دلاور، علی. (1374). مبانی نظری و عملی پـژوهش در علـوم انـسانی و اجتمـاعی. تهران: رشد.
رامین، على. (1390). نظریه‌های فلسفى و جامعه‌شناختی در هنر. تهران: نی.
شایگان فر، نادر. (1391). زیبایی‌شناسی زندگى روزمره. تهران: هرمس.
فرهادپور، مراد. (1382). بادهای غربی. (چاپ اول). تهران: هرمس.
فرهادپور، مراد. (1379). تجربه مدرنیته. (چاپ اول). تهران: طرح نو.
فیشر، ج. اِی. (۱۳۸۴). هنر فاخر و هنر نازل. دانشنامهی زیبایی‌شناسی بریس گات، دومینیک مک آیورلویس. (فرشید آذرنگ، مترجم). تهران: فرهنگستان هنر. ۳۱۱ – ۳۰۱.
قهرمان، کاوه. (1383). هنر کیچ. فصلنامه حرفه هنرمند. 7(1)، 193 - 190.
کوندرا، میلان. (1391). جاودانگی. (حشمت‌الله کامرانی، مترجم). تهران: علم.
مددپور، محمد. (1388). گریز و گذر از مدرنیته: فلسفه‌های پست‌مدرن غربى. تهران: نشر سوره مهر.
معنوی راد، میترا؛ و مرسلی توحیدی، فاطمه. (1394). بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری. نشریه هنرهای زیبا. هنرهای تجسمی. دوره 20(3)، 5-16.
موسی پور، محمدیاسر. (1396). تحلیلی بر مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه برخاسته از زمینه. کیمیای هنر، ۶ (25). 7-22.
Annells, M. (1996). Grounded theory method: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry, and postmodernism. Qualitative Health Research. 6, 379-393.
Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century: Applications for advancing social justice studies. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 507- 535). Thousand Oaks, CA: Sage.
Calinescu, M. (1987). Five Faces of Modernism, Durham: Duke University press.
Dorfles,G. (1968). Notes on the Problem of Kitsch. New York: Universe Books.
Fisher, J. A .(2005). High Art Versus Low Art, Routledge Companion to Aesthetics 2nd ed, Gaut & D. Lopes, London: Routledge Press,527-540.
Greenberg, C. (1989). Avant-garde and Kitsc, In Art and Culture, (pp. 3–21). Boston: Beacon Press, 1989. First published in 1939.
Kulka, T. (1996). Kitsch and Art. USA; Pennsylvania State University Press.
Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview. In N. Denzinin, & Y. Lincoln (eds).Handbook of Qualitative Research. Thousand oaks, CA: Sage.
Vasilachis de Gialdino, I. (2011). Ontological and Epistemological Foundations of Qualitative Research [85 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 10(2), Art.