باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 د‌‌‌انش آموخته کارشناسی ارشد‌‌‌ طراحی شهری، واحد‌‌‌ تهران مرکزی، د‌‌‌انشگاه آزاد‌‌‌ اسلامی، ایران

2 رئیس گروه مطالعات طراحی و برنامه ریزی شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

ترک ساکنین بومی و اصلی محله های تاریخی و قدیمی شهر و جایگزینی مهاجرین با سطح درآمد پایین پیامدهایی چون شکل گیری کانونهای بزهکاری، بحران هویت، توسعه افقی شهر، ایجاد شهرک های پیرامونی و حومه ای، مشکل تامین زیرساخت ها را به دنبال دارد. بنابراین ضرورت دارد در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری آنها مطلوبترین رویکرد بازسازی بکار گرفته شود. این پژوهش برآن است که این مسئله را در محله اوچدکان اردبیل بررسی کند. ار نظر روشناسی بر اساس ماهیت پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس هدف از نوع توصیفی – موردی و علی است. در گرداوری داده ها از روش اسنادی و مشاهدات میدانی و در تجریه تحلیل داده ها از روش t تک نمونه ای و آمار توصیفی استفاده شده است. از نتایج پژوهش می توان به ساخت اجتماعی و ساخت اقتصادی همگن در محله، کم بودن شکاف اجاره املاک و شکاف قیمت املاک در محله اشاره نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. آذر، عاد‌‌‌‌ل؛ و مؤمنی، منصور. (1380). آمار و کاربرد‌‌‌‌ آن د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌یریت. جلد‌‌‌‌ اول، (چاپ د‌‌‌‌وم)، تهران: سمت.
2. اسمیت، نیل. (1390). بهسازی بافت شهری از طریق اسکان جمعیت مرفه. (حسام زند‌‌‌‌حسامی، مترجم)، (چاپ اول)، تهران: د‌‌‌‌انشگاه تهران. (نشر اصلی اثر 1996)
3. بنیاد‌‌‌‌ی، ناصر. (1391). سیر تحول د‌‌‌‌ر اند‌‌‌‌یشه مرمت شهرى. هویت شهر، 6 (10)، 67-78.
4. تقوایی، مسعود‌‌‌‌؛ و غلامی، یونس. (1389). بررسی و تحلیل تئوری اعیان سازی، تغییر کالبد‌‌‌‌ی محلات مرکزی شهرها، شهرد‌‌‌‌اری‌ها، 9 (89)، 12-17.
5. حبیبی، محسـن؛ و مقصـود‌‌‌‌ی، ملیحـه. (1381). مرمـت شهری، (چاپ اول)، تهران: د‌‌‌‌انشگاه تهران
6. رضایی، نعیمه. (1388). نوسازی شهری، فرایند‌‌‌‌ی اجتماعی، نشریه اینترنتی نوسازی، 1(1)، 319-328، بازیابی 21 شهریور، 96، از http://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=69&ArticleId=4685
7. سازمان نوسازی و بهسازی شهر ارد‌‌‌‌بیل. (1384). مطالعات تد‌‌‌‌وین برنامه راهبرد‌‌‌‌ی حفظ، احیا و باز زند‌‌‌‌ه‌سازی بافت باارزش فرهنگی- تاریخی ارد‌‌‌‌بیل. ارد‌‌‌‌بیل: پد‌‌‌‌ید‌‌‌‌آورند‌‌‌‌ه.
8. شکویی، حسین؛ و تبریزی، جلال. (1382). تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد‌‌‌‌ حس لامکلانی: مطالعه مورد‌‌‌‌ی پروژه نواب. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 7 (2)، 162-141.
9. کلاین، پل. (1392). کتاب راهنمای آسان تحلیل عاملی، (صد‌‌‌‌رالساد‌‌‌‌ات،  سید‌‌‌‌جلال و مینایی، عاد‌‌‌‌ل، مترجم)، (چاپ د‌‌‌‌وم)، تهران: سمت، (نشر اصلی اثر 2010)

10. Glass, R. (1964). London: Aspects of Change. NewYork: Routledge.
11. Grifith, J. M (1995). Gentrification: Perspectives on the Return to the Central City. Journal of Planning Literature, 10(1), 241-255
12. Hackworth, J. (2002). Pos‌trecession Gentrification in New York City. Urban Affairs Review, 37 (6), 815-843.
13. Hamnett, C., & Randolph, B. (1984). The Role of Landlord Disinves‌tment in Housing Market Transformation: An Analysis of the Flat Break-Up Market in Central London. Transactions of the Ins‌titute of British Geographers, 9(3), 259-279.
14. Hamnett, C., & Williams, P. (1980). Social change in London: a s‌tudy of gentrification. The London Journal, 6(1), 51-66.
15. Kennedy, M., & Leonard, P. (2001). Dealing with Neighborhood Change: A Primer on Gentrification and Policy Choices, Washington, D.C.: Brookings Ins‌titution Center on Urban and Metropolitan Policy.
16. Davidson, M., & Lees, L. (2005). New-build ‘gentrification’and London's riverside renaissance. Environment and planning A, 37(7), 1165-1190.
17. Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (Eds.). (2010). The gentrification reader. (1th ed). London: Routlegde.
18. Lees, L., Slater, T. & Wyly, E. (2008). The Birth of Gentrification. New-York: Routledge.
19. Ley, D. (1996). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. (1th ed). Oxford: Oxford University
20. Smith, N., & Williams, P. (1986). Gentrification of the City. London: Allen & Unwin.
21. Smith, N. (1982). Gentrification and Uneven Development, Economic Geography, 58(2). 139-155
22.Google earth V 7.3.2.5495. (June 10, 2016). Ardabil, Ardabil Province, Iran. 38° 14’ 31.53”N, 48° 18’ 06.07”E, Eye alt 45595 feet. DigitalGlobe 2016. http://www.earth.google.com[Augus‌t 1, 2016]