نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، د انشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استاد یار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

پراکنده­رویی پدیده­ای است که تأثیراتی بر کیفیت زندگی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در شهر خرمدره می‌پردازد. برای انجام پژوهش از روش­های قیاسی، اسنادی و نرم­افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های من‌ویتنی، t و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. محله­های شهر خرمدره در دو حوزه پراکنده و فشرده دسته­بندی شدند که چهار محله­ به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه برای سنجش آن بر اساس فرمول کوکران 130 عدد محاسبه شد. نتایج نشان می­دهد که کیفیت زندگی در حوزه پراکنده بالاتر از حوزه فشرده با اطمینان 95 درصد قرار دارد.


 


 


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، قادر؛ عزیزی، محمدمهدی؛ و زبردست، اسفندیار. (1389). بررسی تطبیقی پراکنده­رویی در سه شهر میانی ایران، نامه معماری و شهرسازی، 3(5)، 25- 43.
اسدی، صالح. (1389). روند توسعه فیزیکی شهر شیراز از دیدگاه شاخص‌های تراکمی رشد، پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، تهران.
بمانیان، محمدرضا؛ و محمودی­نژاد، هادی. (1387). نظریه­های توسعه کالبدی شهر، تهران: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی.
جاجرمی، کاظم؛ و کلته، ابراهیم. (1385). سنجش وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان. جغرافیا و توسعه، 4(8)، 5- 18.
حسینی امینی، حسن؛ کامران، حسن؛ وارثی، حمیدرضا؛ و پریزادی، طاهر. (1390). بررسی نقش طرح­های توسعه کالبدی در پراکنده­رویی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 9(17)، 179- 209.
رهنما، محمدرحیم؛ و عباس­زاده، غلامرضا. (1387). اصول، مبانی و مدل­های سنجش فرم کالبدی شهر، مشهد: جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.
زنگنه شهرکی، سعید. (1390). تحلیل اثرات اجتماعی- اقتصادی و زیست­محیطی گسترش افقی شهر و چگونگی به‌کارگیری سیاست­های رشد هوشمند شهری. پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.
شریفی، خسرو. (1390). بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین.
عزیزی، محمد­مهدی. (1383). تراکم در شهرسازی (اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری)، تهران: دانشگاه تهران.
فتحعلیان، معصومه؛ و پرتوی، پروین. (1390). مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در بافت­های خودرو و برنامه‌ریزی‌شده اسلامشهر، مطالعات تطبیقی هنر، 1(1)، 91- 108.
فرجی ملائی، امین؛ عظیمی، آزاده؛ و زیاری، کرامت الله. (1389). تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 1(2)، 1- 16.
فجر ­توسعه، مهندسان مشاور. (1385). طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خرمدره، زنجان: سازمان راه­ و­ شهرسازی استان زنجان.
Campbell, A., Converse, P., & Rodgers, W. (1976). The Quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. (3thed.). New York: Russell Sage Foundation.
Ewing, R. (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable?. Journal of the American Planning Association, 63(1), 107-126.
Hess, G., Daley, S. S., Dennison, B. K., Lubkin, S. R., McGuinn, R. P., Morin, V. Z., ... & Wrege, B. M. (2001). Just what is sprawl, anyway. Carolina Planning, 26(2), 11-26.
Fayers, P. M., & Machin, D. (2013). Quality of life: the assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. John Wiley & Sons.
Wassmer, R. W. (2001). Influences of the" fiscalization of Land Use" and Urban-growth Boundaries. Senate Publications. Retrieved March 12, 2001, from www.csus. edu/ indiv/ w/ wassmerr/ sprawl.htm1.
Ali, H. H., Malkawi, F. K., & Al-Betawi, Y. N. (2009). Quality of life in cities: setting up criteria for Amman-Jordan. Social indicators research, 93(2), 407-432.
Ewing, R. (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable?. Journal of the American planning association, 63(1), 107-126.