تبیین و بازتولیدقدرت‌هایمؤثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

10.30495/hoviatshahr.2021.14942

چکیده

فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی- آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادانه بانوان فارغ
از نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین کیفیات موجود در فضاهای شهری خاص )بقاع متبرکه( و
مؤلفه های موجود در آ نها از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان بوده تا در این راستا به تبیین ویژگ یهایی جهت حضور مطلوب
بانوان در فضاهای مختلف دست یافت. روش شناسی کلی فرآیند پژوهش، «روش تحقیق کیفی » بوده است. یافته های کیفی مطالعه
با بهر هگیری از نظریه زمینه ای نشان داد که هشت مؤلفه ی ناظر کل، احترام به فضا، قلمرو ذهنی پنهان فضا، ترس از انجام خطا،
امید به تشویق، بعد آموزش محور فضا و محرمیت ب هعنوان قدرت های مؤثر برافزایش حضور پذیری زنان مؤثرند. مقوله هسته این
بررسی نیز «بازتولید معانی ایمانی و آیینی در فضاهای مذهبی و تأثیر آن بر کیفیت حضور پذیری زنان در فضا » هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

رودگر،محمدجواد. ( 1388). عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری. مطالعات راهبردی زنان، 49-80.

طباطبایی، محمدحسین.(1390).المیزان فی تفسیر القرآن، (جلد 4)،تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.

علیخواه، فردین؛ وشفیعی،معصومه.(1393).فضا و بازتولید قدرت، مطالعه‌ای درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های تهران، تحقیقات فرهنگی ایران. 7 (25)،95-122.

فاضلی،نعمت الله. (1394). زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران. پژوهش‌نامه زنان ، 2، 107-132.

فاضلی،نعمت‌الله؛ و ضیای،محدثه. (1393). شهردوستدارزنشناساییمعیارهایشهردوستدارزنازنظرزنانمتعلقبهپایگاه‌ها وتیپ‌هایمختلفاجتماعیتهران،نشریه جامعه پژوهی فرهنگی،5، 59-94.

محمد‌پور، احمد. (1392).روش تحقیق کیفی ضد روش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)،تهران: نشر جامعه شناسان.

مطهری،مرتضی. (1368). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی.(1393).نظام حقوق زن در اسلام،تهران: انتشارات صدرا.

 

مفید، محمدبن‌محمد.(1391).امالی شیخ مفید، تهران: انتشارات آدینه سبز.

 

Bagheri, N. (2013).Modernizing the public space: gender identities, multiple maternities, and space politics in Tehran, Unpublished doctoral dissertation, Missouri University, Kansas.
Beebeejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life. Journal of Urban Affairs39(3), 323-334.
Fenster, Tovi. (2005). The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life.Journal of Gender Studies, 14:3, 217-231.
Johnson, A. M., & Miles, R. (2014). Toward more inclusive public spaces: Learning from the everyday experiences of Muslim Arab women in New York City. Environment and Planning A, 46, 5-14
Kern, L., & Wekerle, G. R. (2008). Gendered spaces of redevelopment: Gendered politics of city building. In Gender in an urban world (pp. 233-262). Emerald Group Publishing Limited.
Sweet, E. L., & Ortiz Escalante, S. (2015). Bringing bodies into planning: Visceral methods, fear and gender violence. Urban Studies52(10), 1826-1845.
Vaiou, D., & Lykogianni, R. (2006). Women, neighbourhoods and everyday life. Urban Studies43(4), 731-743.
Whitzman, C., Andrew, C., & Viswanath, K. (2014). Partnerships for women’s safety in the city: “Four legs for a good table”. Environment and Urbanization26(2), 443-456.
Whyte, W. H.(1980).the Social Life of Small Urban Spaces, Washington D.C: Conservation Foundation,

رودگر،محمدجواد. ( 1388). عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری. مطالعات راهبردی زنان، 49-80.

طباطبایی، محمدحسین.(1390).المیزان فی تفسیر القرآن، (جلد 4)،تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.

علیخواه، فردین؛ وشفیعی،معصومه.(1393).فضا و بازتولید قدرت، مطالعه‌ای درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های تهران، تحقیقات فرهنگی ایران. 7 (25)،95-122.

فاضلی،نعمت الله. (1394). زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران. پژوهش‌نامه زنان ، 2، 107-132.

فاضلی،نعمت‌الله؛ و ضیای،محدثه. (1393). شهردوستدارزنشناساییمعیارهایشهردوستدارزنازنظرزنانمتعلقبهپایگاه‌ها وتیپ‌هایمختلفاجتماعیتهران،نشریه جامعه پژوهی فرهنگی،5، 59-94.

محمد‌پور، احمد. (1392).روش تحقیق کیفی ضد روش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)،تهران: نشر جامعه شناسان.

مطهری،مرتضی. (1368). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی.(1393).نظام حقوق زن در اسلام،تهران: انتشارات صدرا.

مفید، محمدبن‌محمد.(1391).امالی شیخ مفید، تهران: انتشارات آدینه سبز.