تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار و هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

چکیده

یکی از مبادی موثر در تحلیل فضای شهری، توجه به انگاره‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی جامعه است که به طور مشخص در شاکله فرهنگ ایرانی، صبغه دینی به خود گرفته است. این پژوهش، با تکیه بر منابع مکتوب و با طرح رویکرد اخلاق‌محور در تحلیل فضاهای شهری و با تمرکز بر مفهوم حیاء در آراء دینی، به تبیین ویژگی‌های آن در کالبد شهر و شیوه‌های تجلی و تجسم صفت مذکور می‌پردازد. روش تحقیق در تحلیل و احصاء ویژگی‌های حیاء در آموزه‌های دینی، اکتشافی و تحلیلی است که در رویکردی استقرایی و تحلیلی، نحوه بروز و تجلی حیاء در فضاهای شهری، مبتنی بر شاخص‌های ماخوذ از روایات، شیوه‌ها و جلوه‌های آن تبیین شده است. تحلیل محتوای روایات در تطبیق و تحلیل محیطی آن، ناظر بر اصول پنج‌گانه کرامت، حرمت، معنویت، نظارت و عقلانیت است که ظهور و عینیت آن در فضای شهری مستلزم توجه به وجوه مختلف رفتاری و فضایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات