نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

2 استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار و هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

چکیده

یکی از مبادی موثر در تحلیل فضای شهری، توجه به انگاره‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی جامعه است که به طور مشخص در شاکله فرهنگ ایرانی، صبغه دینی به خود گرفته است. این پژوهش، با تکیه بر منابع مکتوب و با طرح رویکرد اخلاق­محور در تحلیل فضاهای شهری و با تمرکز بر مفهوم حیاء در آراء دینی، به تبیین ویژگی‌های آن در کالبد شهر و شیوه‌های تجلی و تجسم صفت مذکور می­پردازد. روش تحقیق در تحلیل و احصاء ویژگی­های حیاء در آموزه‌های دینی، اکتشافی و تحلیلی است که در رویکردی استقرایی و تحلیلی، نحوه بروز و تجلی حیاء در فضاهای شهری، مبتنی بر شاخص­های ماخوذ از روایات، شیوه­ها و جلوه­های آن تبیین شده است. تحلیل محتوای روایات در تطبیق و تحلیل محیطی آن، ناظر بر اصول پنج­گانه کرامت، حرمت، معنویت، نظارت و عقلانیت است که ظهور و عینیت آن در فضای شهری مستلزم توجه به وجوه مختلف رفتاری و فضایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آذرنوش، آذرتاش. (1384). فرهنگ معاصر عربی- فارسی بر اساس فرهنگ عربی- انگلیسی هانس‌ور. تهران: نشر نی.
 2. ابن‌احمد الفراهیدی، خلیل. (1367). کتاب العین. جلد سوم. تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی. قم: موسسه دارالهجرة. (نشر اصلی 1409 ه.ق).
 3. ابن بابویه، محمد بن علی. (1377). خصال شیخ صدوق. جلد دوم. (محمد باقر کمره‏ای، مترجم). تهران: کتابچی.
 4. ابن بابویه، محمد بن علی. (1337). عیون أخبار الرضا. جلد دوم. تهران: نشر جهان. (نشر اصلی 1378 ه.ق).
 5. ابن بابویه، محمد بن علی. (1344). علل الشرائع. جلد اول. نجف: المکتبة الحیدریة. (نشر اصلی 1385 ه.ق).
 6. ابن ‌مسکویه، احمد بن محمد. (1383). تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق. قم: طلیعة النور. (نشر اصلی 1426 ه.ق).
 7. ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1370). قانون در طب. (عبدالرحمن شرفکندی، مترجم). تهران: انتشارات سروش.
 8. ابن عمر جُعفی، مفضّل. (1379). توحید مفضل. (محمدباقر مجلسی، مترجم). تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 9. اخوان الصفاء (1363). رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء. جلد چهارم. قم: مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی. (نشر اصلی 1405 ه.ق).
 10. اربلی، علی‌بن عیسی. (1340). کشف الغمة فی معرفة الأئمة. تبریز: بنى هاشمی. (نشر اصلی 1381 ه.ق).
 11. الجوهری، اسماعیل‌بن حماد. (1368). الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة. جلد ششم. بیروت: دار العلم للملایین. (نشر اصلی 1410 ه.ق).
 12. العسکری، أبو هلال. (1370). معجم الفروق اللغوی. التنظیم بیت الله بیات ومؤسسة النشر الإسلامی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین. (نشر اصلی 1412 ه.ق).
 13. الکلینی الرازی، ابی‌جعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق. (1362). الاصول من الکافی. جلد اول. تهران: اسلامیه.
 14. بحرینی، حسین. (1377). فرآیند طراحی شهری. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 15. پاکزاد، جهانشاه. (1380). فرهنگ کارشناسی و فرهنگ مردم. فصلنامه مدیریت شهری، (8)، 32-41.
 16. پاکزاد، جهانشاه. (1386). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.
 17. پاینده، ابوالقاسم. (1382). نهج الفصاحة؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص). تهران: دنیای دانش.
 18. پورجعفر، محمدرضا؛ و پورجعفر، علی. (1393). فضاهای شهری نیمه عمومی سرپوشیده سنتی ایرانی- اسلامی در مقایسه با پاساژهای فرانسوی؛ نمونه­های موردی: تیمچه­های امین­الدوله و بزرگ قم و پاساژهای پانوقاوا و جوفقا. معماری و شهرسازی آرمانشهر، (13)، 169- 182.
 19. تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد. (1366). غررالحکم و دررالکلم. شرح جمال الدین محمد خوانسارى. مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینى ارموى. تهران: دانشگاه تهران.
 20. جرجانی، علی بن محمد. (1369). التعریفات. قاهره: دارالکتاب المصری. بیروت: دارالکتاب اللبنانی. (نشر اصلی 1411 ه.ق).
 21. جعفری، محمدتقی. (1381). زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 22. جوادی آملى، عبدالله. (1368). کرامت در قرآن. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 23. حرعاملی، محمدبن‌حسن. (1367). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریع. قم: آل البیت لإحیاء التراث. (نشر اصلی 1409 ه.ق).
 24. دهخدا، علی‌اکبر. (1338). لغت‌نامه دهخدا. زیر نظر دکتر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران.
 25. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1373). الذریعة الی مکارم الشریعة. قم: الشریف الرضی.
 26. راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (1370). المفردات فی غریب القرآن. دمشق و بیروت: دارالعلم الدارالشامیة. (نشر اصلی 1412 ه.ق).
 27. زوزنی، حسین. (1340). المصادر. جلد دوم. به کوشش تقی بینش. مشهد: کتابفروشی باستان.
 28. ساروخانی، باقر. (1375). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 29. شریف الرضی، محمد بن حسین. (1379). نهج البلاغة. (محمد دشتی، مترجم). قم: مشهور.
 30. صباغ، محمدبن لطفی. (1376). الحدیث النبوی: مصطلحه، بلاغته، کتبه. جلد اول، بیروت: مکتبة الاسلامی. (نشر اصلی 1418 ه.ق).
 31. طبرسی، حسن بن فضل. (1365). مکارم الأخلاق. جلد اول. (سید ابراهیم میرباقری، مترجم). تهران: فراهانی.
 32. طریحی، فخرالدین بن محمد. (1375). مجمع البحرین. جلد اول. تحقیق احمد الحسینی. تهران: مرتضوی.
 33. فارابی، ابونصر. (1376). السیاسة المدنیّه. (حسن ملکشاهی، مترجم). تهران: سروش.
 34. فارابی، ابونصر. (1382). فصول منتزعه فارابی. (حسن ملکشاهی، مترجم). تهران: سروش.
 35. فلسفی، محمدتقی. (1368). الحدیث (روایات ترتیبی). جلد اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 36. فهیمی، رضا؛ آقاحسینی، حسین؛ و نصر اصفهانی، محمدرضا. (1391). بررسی مفهوم تجلی و انواع آن از دیدگاه ابن عربی. دو فصلنامه ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)، 3(6)، 101-120.
 37. کلینی، محمد. (1375). اصول کافی. جلد چهارم. (محمدباقر کمره‏ای، مترجم). قم: انتشارات اسوه.
 38. مجلسی، محمدباقر. (1361). بحارالانوارالجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار. بیروت: مؤسسة الوفاء. (نشر اصلی 1403 ه.ق).
 39. مصطفوی، حسن. (1360). ترجمه و شرح مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة. تهران: انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران.
 40. مطهری، مرتضی. (1382). ده گفتار. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 41. مطهری، مرتضی. (1389). مجموعه آثار. جلد دوم. تهران: صدرا.
 42. مطهری، مرتضی. (1390). فلسفه اخلاق. تهران: صدرا.
 43. مظاهری، حسین. (1383). کاوشی نو در اخلاق اسلامی. جلد دوم. (محمود ابوالقاسمی، مترجم). تهران: ذکر.
 44. مفید، محمد بن محمد. (1371). الامالی. قم: کنگره شیخ مفید. (نشر اصلی 1413 ه.ق).
 45. مکارم شیرازی، ناصر؛ آشتیانی، محمدرضا؛ امامی، محمدجعفر؛ الهامی، داود؛ ایمانی، اسدالله؛ حسنی، عبدالرسول؛ شجاعی، سیدحسن؛ و طباطبایی، سید نورالله؛ عبداللهی، محمود؛ قرائتی، محسن؛ و محمدی اشتهاردی، محمد.(1384)، تفسیر نمونه. جلد دوم. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 46. نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد. (بی‌تا). اخلاق ناصری. تهران: علمیه اسلامیه.
 47. نقره‌کار، عبدالحمید؛ حمزه‌نژاد، مهدی؛ و دهقانی تفتی، محسن. (1389). بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخلاق از دید متفکران اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط. معماری و شهرسازی آرمانشهر، (5)، 79-96.
 48. نقی‌زاده، محمد. (1390). شهر آرمانی اسلام یا فضای حیات طیبه: بایسته‌های تحقق شهر اسلامی بر مبنای نصوص دینی. تهران: موسسه نشر شهر.
 49. Lynch, K. (1972). The openness of open spaces. In T. Banerjee & M. Southworth (Eds.), City sense and city design: Writings and projects of Kevin Lynch (pp. 396–412). Cambridge, MA: MIT Press.