نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه فراغت و چگونگی گذران آن در محیط­های نوظهور شهری موضوع موردتوجه بسیاری از شهر سازان است. ازاین‌رو، این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان در مراکز چندمنظوره به‌عنوان فضای جدید تعاملات شهری در عصر حاضر می‌پردازد. با بررسی ادبیات موضوع در سه زمینه فراغت در عصر حاضر، فراغت زنان و مراکز خرید چندمنظوره شهری عوامل مؤثر در فراغت زنان بر اساس دیدگاه کنش متقابل به سه متغیر گسستگی فعالیت‌ها، انجام کارهای هم‌زمان و روابط با دیگران (در قالب معاشرت و گفتگو) دسته‌بندی‌شده‌ است. معناداری این عوامل به کمک تحلیل­های آماری در قالب نتایج مستدل برای مرکز چندمنظوره کوروش در شهر تهران، گردآوری و تحلیل‌شده است. نتایج نشان می‌­دهد که فراغت زنان وابستگی معناداری با هم‌زمانی فعالیت­ها و گسستگی در انجام آن­ها دارد اما عامل ارتباط با دیگران رابطه معناداری در ارتباط با نحوه فراغت زنان ایجاد نمی­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کاظمی، عباس؛ و اباذری، یوسفعلی. (1383). زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران. مجله انسان‌شناسی (نامه انسان‌شناسی)، 3(6)، 97-116.محمد پور، احمد؛ و بهمنی، مریم. (1389). زنان، پاساژ و مصرف نشانه‌ها. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، 12(47)، 41-72.
محمد پور، احمد؛ بوستانی، داریوش؛ رضایی، مهدی؛ و صادقی، رسول. (1388). تحقیق فمینیستی: مبانی پارادایمی و مجله‌های انتقادی. پژوهش زنان، 7(21)، 151-186.
نادری، فرح. (1391). اﻧﺪﯾﺸﻪ پست‌مدرنیسم و جایگاه زن. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 4(13)، 56-43.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. (1th ed.). New York: Open road integrated media.
Blumer, H. (1986). Symbolic interactionism: perspective and method. (1th ed.). California: University of California Press.
Bridges, W. (1994). JobShift: how to prosper in a workplace withoutjobs. (1th ed.). Boston: Da Capo Press.
Brown, B. B., Yamada, I., Smith, K. R., Zick, C. D., Kowaleski-Jones, L., & Fan, J. X. (2009). Mixed land use and walkability: Variations in land use measures and relationships with BMI, overweight, and obesity. Health & place, 15(4), 1130-1141. 
Cao, L., Yu, W., Wu, Y., & Yu, L. (2009). The evolution, complex structures and function of septin proteins. Cellular and molecular life sciences, 66(20), 3309.
Clarke, J., & Critcher, C. (1985). The devil makes work: Leisure in capitalist Britain. (1th ed.). London: Macmillan.
Deem, R. (1996). No time for a rest? An exploration of women's work, engendered leisure and holidays. Time & Society, 5(1), 5-25.
Dilley, R. E., & Scraton, S. J. (2010). Women, climbing and serious leisure. Leisure Studies, 29(2), 125-141.
Ding, C. (2004). Urban spatial development in the land policy reform era: evidence from Beijing. Urban studies, 41(10), 1889-1907.
Freysinger, V. J. (1995). The dialectics of leisure and development for women and men in mid-life: An interpretive study. Journal of Leisure Research, 27(1), 61-84.
Green, E. (1998). Women doing friendship’: an analysis of women's leisure as a site of identity construction, empowerment and resistance. Leisure Studies, 17(3), 171-185.
Hensher, D. A., Rose, J. M., & Greene, W. H. (2005). Applied choice analysis: a primer. Cambridge: Cambridge University Press.
Karen, A. F., Lynn, P. (1989). Women and urban public space in I. Altman and E. H. Zube (Ed). Public Places and Spaces (pp. 121-146). Boston: MA, Springer.
Kelly, J. R. (1983). Leisure identities and interactions. London: George Allen & Unwin.
Kelly, J. R., & Kelly, J. R. (1994). Multiple dimensions of meaning in the domains of work, family, and leisure. Journal of Leisure Research, 26(3), 250-274.
Kelly, J. R. (1997). Changing Issues in Leisure-Family Research—Again. Journal of Leisure Research, 29(1), 132-134.
Melling, A., Davis, P., Buckley R., Smart, D., & Williamson, A. (2018). Publication local plan for bolsover district. Retrieved 12 Aguest, 2017, from Bolsover District Council LDF website: http://www.bolsover.gov.uk/images/LIVE/P/Plan_SA_Report_PubLPfBD_1804.pdf.
Mowl, G., & Towner, J. (1995). Women, gender, leisure and place: Towards a more ‘humanistic' geography of women's leisure. Leisure Studies, 14(2), 102-116.
Pahuja, R. (2017). Mixed land use in urban development. Unpublished master's thesis, Jamia Millia Islamia University, New Dehli.
Parker, S. R. (1983). Leisure and work. London: George Allen and Unwin.
Ratner, K. A., & Goetz, A. R. (2013). The reshaping of land use and urban form in Denver through transit-oriented development. Cities, 30 (1), 31-46.
Rojek, C. (1995). Decentring leisure: Rethinking leisure theory. London: Sage Publishing.
Samadi Ahari, A., & SattarZadeh, D. (2017). Third place, a place for leisure time and its relationship with different social setting in Tabriz, Iran. International Journal of Architecture & Urban Planning, 27, 95-105.
Walby, S. (2003). Gender transformations. London: Routledge. 
Wolff, J. (1985). The Invisible Flâneuse. Women and the literature of modernity, Theory, Culture & Society. 3(2), 37-46.