نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

تزئین، در درک مخاطب از مقیاس (ابعاد) بنا، عملکرد آن و راستای انتقال نیروها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که مقدار تزئین به‌کاررفته، محل قرارگیری و ارتباط با اجزاء بنا، آن را به عنصری تأثیرگذار در تاریخ معماری تبدیل کرده است. این موضوع که آیا تزئین می‎تواند در درک مخاطب نسبت به فهم عوامل فوق تأثیرگذار باشد، جای پرسش است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. معماری مدرن اولیه، با داشتن رویکردی ارگانیک نسبت به تزئینات، موجب وحدت آن با مصالح شده است و در راستای افزایش بروز مؤثر سه شاخصه مدنظر این مقاله قرار دارد. در معماری مدرن اروپا، با حذف تزئینات بر وضوح مقیاس بنا، شفافیت عملکردی و وضوح در بیان سازه‎ای در اکثر آثار آن دوره تأکید شده است. در معماری پست‎مدرن، با قطع ارتباط پوسته تزئینی با فضای داخل و جهت‎گیری جدارۀ تزئینی به محیط و تأثیر از آن، رویکردی متفاوت و برعکس نسبت به دو دورۀ قبل مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

پوزنر، نیکلای. (1355). پیشگامان طراحی مدرن. (فرخ اصالت، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رخشان، احسان؛ ذبیحی، حسین؛ و ماجدی، حمید. (1397). بازخوانی مؤلفه‌های هویت­بخش نما در منظر شهرهای معاصر. مدیریت شهری. 51، 75-86.
کامل­نیا، حامد؛ و مهدوی­نژاد، محمدجواد. (1391). آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب و بررسی مبانی مفاهیم و ریشه‌های شکل‌گیری آن. تهران: انتشارات علم معمار.
لوس، آدولف. (1382). تزئین و جنایت. (ترجمۀ سعید حقیر)، مجلۀ زیبا شناخت. 9، 37-43.
مانیاگولامپونیانی، ویتوریو. (1389). معماری و شهرسازی در قرن بیستم. (لادن اعتضادی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (1973). The sense of unity: the Sufi tradition in Persian architecture (Vol. 9): University of Chicago press.
Balik, D. & Allmer, A. (2016). A critical review of ornament in contemporary architectural theory and practice. ITUJFaculty Arch, 13(1), 157-169.
Balık, D., & Allmer, A. (2015). A ‘big’yes to superficiality: Arlanda Hotel by Bjarke Ingels Group. METU JFA, 32(1), 185-202.
Burden, E. (2012). Illustrated dictionary of architecture: McGraw Hill Professional.
Clemente, O., Ewing, R., Handy, S., Brownson, R., & Winston, E. (2005). Measuring urban design qualities—an illustrated field manual. Princeton, NJ: Robert Wood Johnson Foundation.
Forty, A. (2000). Words and buildings: A vocabulary of modern architecture (Vol. 268): Thames & Hudson London.
Jencks, C. (2012). The story of post-modernism: Five decades of the ironic, iconic and critical in architecture: John Wiley & Sons.
Kroll, A. (2010). AD Classics: Unite d' Habitation / Le Corbusier.   Retrieved from https://www.archdaily.com/85971/ad-classics-unite-d-habitation-le-corbusier
Langdon, D. (2015). AD Classics: AT&T Building / Philip Johnson and John Burgee.   Retrieved from https://www.archdaily.com/611169/ad-classics-at-and-t-building-philip-johnson-and-john-burgee
Moussavi, F., & Kubo, M. (2006). The function of ornament: Actar Barcelona.
Picon, A. (2014). Ornament: The politics of architecture and subjectivity: John Wiley & Sons.
Ruskin, J. (1890). The stones of Venice (Vol. 2): J. Wiley and sons.
Saglam, H. (2014). Re-thinking the Concept of “Ornament” in Architectural Design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 122, 127.
Semper, G., & Mallgrave, H. F. (1989). The four elements of architecture and other writings: Cambridge University Press Cambridge.
Sullivan, L. H. (1947). Kindergarten chats and other writings: Courier Corporation.
Sveiven, M. (2010).  AD Classics: Dessau Bauhaus / Walter Gropius.   Retrieved from https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
Sveiven, M. (2011). AD Classics: Wainwright Building / Adler & Sullivan.   Retrieved from https://www.archdaily.com/127393/ad-classics-wainwright-building-louis-sullivan
 
Trachtenberg, M., & Hyman, I. (2002). Architecture, from Prehistory to Postmodernity  New York: HN Abrams.
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (1973). The sense of unity: the Sufi tradition in Persian architecture (Vol. 9): University of Chicago press.
Balik, D. & Allmer, A. (2016). A critical review of ornament in contemporary architectural theory and practice. ITUJFaculty Arch, 13(1), 157-169.
Balık, D., & Allmer, A. (2015). A ‘big’yes to superficiality: Arlanda Hotel by Bjarke Ingels Group. METU JFA, 32(1), 185-202.
Burden, E. (2012). Illustrated dictionary of architecture: McGraw Hill Professional.
Clemente, O., Ewing, R., Handy, S., Brownson, R., & Winston, E. (2005). Measuring urban design qualities—an illustrated field manual. Princeton, NJ: Robert Wood Johnson Foundation.
Forty, A. (2000). Words and buildings: A vocabulary of modern architecture (Vol. 268): Thames & Hudson London.
Jencks, C. (2012). The story of post-modernism: Five decades of the ironic, iconic and critical in architecture: John Wiley & Sons.
Kroll, A. (2010). AD Classics: Unite d' Habitation / Le Corbusier.   Retrieved from https://www.archdaily.com/85971/ad-classics-unite-d-habitation-le-corbusier
Langdon, D. (2015). AD Classics: AT&T Building / Philip Johnson and John Burgee.   Retrieved from https://www.archdaily.com/611169/ad-classics-at-and-t-building-philip-johnson-and-john-burgee
Moussavi, F., & Kubo, M. (2006). The function of ornament: Actar Barcelona.
Picon, A. (2014). Ornament: The politics of architecture and subjectivity: John Wiley & Sons.
Ruskin, J. (1890). The stones of Venice (Vol. 2): J. Wiley and sons.
Saglam, H. (2014). Re-thinking the Concept of “Ornament” in Architectural Design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 122, 127.
Semper, G., & Mallgrave, H. F. (1989). The four elements of architecture and other writings: Cambridge University Press Cambridge.
Sullivan, L. H. (1947). Kindergarten chats and other writings: Courier Corporation.
Sveiven, M. (2010).  AD Classics: Dessau Bauhaus / Walter Gropius.   Retrieved from https://www.archdaily.com/87728/ad-classics-dessau-bauhaus-walter-gropius
Sveiven, M. (2011). AD Classics: Wainwright Building / Adler & Sullivan.   Retrieved from https://www.archdaily.com/127393/ad-classics-wainwright-building-louis-sullivan
Trachtenberg, M., & Hyman, I. (2002). Architecture, from Prehistory to Postmodernity  New York: HN Abrams.