نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دکترا شهرسازی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران. ،ایران.

2 استاد دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران.

چکیده

فضای شهری را می‌توان متنی حامل معانی تصور کرد که خوانندگان، کاربران آن هستند. از میان نظرات مطرح در برخورد با مقوله معنا در متن، علم هرمنوتیک و خصوصاً رویکرد مخاطب محور در این مقاله مورداستفاده قرارگرفته است. هدف از این مقاله خوانشی بر میدان تجریش از دیدگاه یک گروه از مخاطبان آن (ساکنان قدیمی محله تجریش) است. در پی این خوانش معیارهایی برای ایجاد فضای شهری مطلوب متکی بر شناخت مخاطبان به دست می­آید. روش تحقیق این پژوهش، روش کیفی با استفاده از «تئوری زمینه‌ای» است. در این روش با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه عمیق و رمزگشایی آن‌ها، به تحلیل این اطلاعات می‌پردازد که درنتیجه به دو شریان اصلی هویتی و زندگی دست می­یابیم و در جمع‌بندی با روش تئوری تعادل نکات مثبت و منفی شناسایی و با دسته‌بندی آن‌ها به معرفی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

 
آذر، عادل. (١٣٨٠), بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوا. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11 (37 و 38), 1-18.
پالمر، ریچارد. (1377(. علم هرمنوتیک. (محمد سعید کاشانی، مترجم). تهران: انتشارات هرمس.
سلطانی، علی. (1389(. بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهری. نشریه هویت شهر،5 (7)،123-130.
سعیدی رضوانی، نوید (خستو، مریم). (1389(. عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری، نشریه هویت شهر، 4(6)،63-74.
کالن، گوردون.(1377). گزیده منظر شهری، (منوچهر طبیبیان، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کریر، راب. (1375). فضای شهری. (خسروهاشمی نژاد،مترجم). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
منصوریان، یزدان. (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد. همایش چالش‌های علم اطلاعات،خرداد.اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مهندسان مشاور بافت شهر. (1386). طرح تفصیلی منطقه 1 تهران: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
Carp,F, & Zawadski, H. (1976). Dimension of urban environmental quality. Environment and Behaviour,8, 239-264
Eyles,J. (1990). Objectifying the subjective:the measurement of environmental quality. Social Indicators Research, 22,139-153.
Klein, D. A., & Walsh, B. T. (2004). Eating disorders: clinical features and pathophysiology. Physiol Behave, 81(2): 359-74.
Shannon, C. E. (1984). A mathematical theory of communication, Bell system technical journal, 27, 106-111.
Van poll, R. (1997). The perceived Quality of the Urban Residential Environment. A Multiattribute Evaluation. Phd-thesis, center for Energy and Environment Studies(IVEM), University of Groningen(RuG), The Netherlands.
Van poll,,R., & Hendrichx, L,(1993). Sources of Annoyance in the urban Residential Area. Archives of Complex Environmental Studies, 5, 27-35.