نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ایران.

3 استاد، گروه معماری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ایران

چکیده

از دیرباز نمادها و نشانه­هایی در بناهای کشور ایران نقش بسته و در آثار معمارانش در نسل­های بعد نمودار گشته است. این موضوع ذهن بشر امروز را به روزگاران کهن معطوف می­دارد. امروزه ردپای بسیاری از علوم در معماری مشهود است. یکی از این علوم، نشانه­شناسی است که نوعى دانش در جهت درک پدیده­هاى جهان است. در این تحقیق، نشانه­شناسی کهن‌الگوها که الگوهای پایدار و حاصل تجربه جمعی بشرند، مطالعه ویژگی­های معماری کهن­الگویی و نحوه­ی بهره گرفتن از مفاهیم آن در معماری مناره­های ایران موردبررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق دستیابی به مشترکات معنایی و چگونگی حضور نشانه­های کهن­الگویی در معماری مناره­ها و میل­های گذشته و بهره­مندی از این نشانه­های منطبق بر فرهنگ و تاریخ کشورمان، ایران، در بناهای امروز است. بر اساس هدف پژوهش، ضمن بهره­گیری از روش محتوای کیفی و تحلیلی و اسنادی است از رویکردهای مطرح در ادراک نشانه­ها استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. ارشاد، محمدرضا. (1396).گستره اسطوره. تهران: انتشارات هرمس.
 2. اردلان، نادر؛ و بختیار، لاله. (1381). حس وحدت: سنت عرفانی در معماری ایرانی. (حمید شاهرخ، مترجم). اصفهان: انتشارات خاک.
 3. الیاده، میرچا. (1375). مقدس و نامقدس.(مریم امینی، مترجم). تهران: انتشارات چشمه.
 4. انوشه، حسن. (1376). فرهنگنامه ادب فارسی (دانشنامه ادب فارسی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. پیرنیا، محمد کریم. (1373). آشنایی با معماری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سروش دانش.
 6. چندلر، دانیل. (1386). مبانی نشانه­شناسی. (مهدی پارسا، مترجم). تهران: انتشارات سوره مهر.
 7. حاتم، غلامعلی.(1390). معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان. تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
 8. داد، سیما. (1375). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.
 9. دباغ، امیر مسعود؛ و مختاباد امرئى، سید مصطفى.(1390). تأویل معمارى پسامدرن از منظر نشانه‌شناسی. تهران: هویت شهر، 5 (9)، 59-72.
 10. زمرشیدی، حسین.(1374). مسجد در معماری ایران. تهران: انتشارات کیهان.
 11. سجودی، فرزان. (1383). نشانه­شناسی کاربردی. تهران: نشر قصه.
 12. سرلو، خوان ادواردو. (1389). فرهنگ نمادها. (مهرانگیز اوحدی، مترجم). تهران: انتشارات دستان.
 13. شمسیا، سیروس.(1378). انواع ادبی. تهران: انتشارات میترا.
 14. شمسیا، سیروس.(1381). نقد ادبی، تهران: انتشارات فردوس.
 15. ضمیران، محمد. (1379). درآمدی بر نشانه هنر. تهران: نشر قصه.
 16. فرشیدنیک، رزانه. افهمی، رضا. آیت اللهی، حبیب الله. (1388). نشانه‌شناسی قالی محرابی: بازتاب معماری مسجد در نقش فرش. فصل نامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 14، 9-27.
 17. گرابار، الگ. (1386). نماد و نشانه درتفسیر معماری اسلامی، (طهوری، مترجم)، گلستان هنر، 9، 13-25.
 18. گلابچی، محمود؛ و زینالیفرد، آیدا. (1391). معماری آرکیتایپی- الگوهای پایدار بنیادین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 19. ماجدی، حمید؛ و زرآبادی، زهرا سادات.(1389). جستاری در نشانه‌شناسی شهری. تهران: آرمانشهر. 4. 49-56.
 20. مخلصی، محمد علی. (1379). مجموعه مقالات متون و کتیبه­های دوران اسلامی، تالیف پژوهشگران، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی.
 21. نوربرگ شولتز، کریستین.(1399). مفهوم سکونت: به‌سوی معماری تمثیلی. (محمود امیر یارمحمدی، مترجم). تهران: انتشارات آگه.
 22. یونگ، کارل گوستاو. (1387). انسان و سمبولهایش. (محمود سلطانیه، مترجم). تهران: انتشارات دیبا.
 23. تربت جو، محمد علی؛ و اسلامی، غلامرضا. (1397). مکالمه انسان و مکان مقدس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان. تهران: هویت شهر. 35 (12). 65-74
 24. Wass, C.C. (2009), Meditation mazes & Labyrinths, New York: Sterling Publishing Co,Inc
 25. Gance, L. (2005). Great Alchemist & Quantum Manifestation power. UK: Trafford publishing.
 26. Little, C.E. (1995). Greenways of America. Baltimore. Maryland: The Johns Hopkins University Press.