نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

دانشگاه به عنوان مرجع تولید علم می‌تواند نقش مهمی در توسعه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشد. اگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در این امر موفق عمل نکنند، باعث به وجود آمدن شکاف بین آموخته‌های دانشجویان و نیازهای محیط کار و فضای حرفه‌ای می‌شوند. دانش‌آموختگان معماری دیدگاه مناسبی از آینده حرفه‌ای خود نداشته و با وجود دانش تئوریک با موانع متعددی در جامعه روبرو هستند. این مقاله سعی در شناخت آن موانع و زیر عوامل مهم مربوط به آن‌ها دارد. لذا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- اکتشافی، به این موضوع می‌پردازد. در ابتدا با استفاده از روش دلفی و تحلیل کیفی توسط MAXQDA پرسشنامه‌ای جهت نظرسنجی از فارغ‌التحصیلان و متخصصان تهیه گردید، سپس پاسخ‌ها‌ به روش کمی با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل موازی بررسی شد. یافته‌ها مشخص می‌کند که موانع آموزشی، فردی، اجتماعی و زیر عوامل مربوط به آن‌ها از موانع پیش‌روی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. انتظاری، یعقوب. (1396). آموزش عالی و قابلیت­های اشتغال فارغ­التحصیلان.فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 8(3)، 25-1.
 2. آصفی، مازیار؛ و ایمانی، الناز. (1396). بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم­افزارهای دیجیتال بر ارتقا خلاقیت در آموزش طراحی معماری.هویت شهر، 11(4)، 79-92.
 3. باقری، اصغر؛ و کریم­اف، موسی. (1392). تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران.فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(1)، 23-57.
 4. برومند، محمدرضا؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ رضوی، سیدمحمدحسین؛ و ملک اخلاق، اسماعیل. (1390). بررسی موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران.پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7(14)، 51-72.
 5. تقی­زاده، کتایون. (1394). مشکلات و پیچیدگی­های انتقال مفاهیم سازه­ای در فرایند آموزش معماری.نشریه هنرهای زیبا، 20(4)، 98-87.
 6. حجت، عیسی. (1382). آموزش معماری و بی­ارزشی ارزش­ها.نشریه هنرهای زیبا، 14(14)، 63-70.
 7. حقیر، سعید؛ و شوهانی­زاد، یلدا. (1391). بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر»در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه­های ایران.نشریه هنرهای زیبا، 17(3)، 71-80.
 8. حیدری­عبدی، احمد. (1380).بررسی نحوه ارتباط نظام آموزش عالی با بازار کار. مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی (طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست­گذاری توسعه منابع انسانی کشور). طرح پژوهشی شماره بیست و هشتم.
 9. خدابخشی، سحر؛ فروتن، منوچهر؛ و سمیعی، امیر. (1393). بررسی سیر تحول فضای معماری مدارس بر اساس ارزیابی نقش نظام آموزشی حاکم بر آن­ها (نمونه موردی: مدرسه سپهسالار، دارلفنون و دبیرستان البرز).فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، 12(37)، 74-61.
 10. دانشگر­مقدم، گلرخ. (1388). فهم مسأله طراحی در آموزش معماری؛ بررسی مؤلفه­های مؤثر بر فهم کافی از مسأله طراحی به عنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی.نشریه هنرهای زیبا، 37، 59-68.
 11. انصاری، مجتبی؛ شهیدی، محمد­شریف؛ و یالپانیان، مهزاد. (1387). نگاهی تحلیلی به شاخصه­های معماری منظر و الگوهای آموزشی.فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، 5(9)، 51-64.
 12. صالح­آهنگر، مژگان؛ تیزقلم­زنوزی، سعید؛ و جاویدی­نژاد، مهرداد. (1398). سنجش میزان آگاهی عامه مردم از اصول پایه­ای معماری.فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، 8(31)، 207-233.
 13. صدرایی، گلرخ. (1391).پردیس معماری دانشگاه هنر شیراز با تأکید بر تعامل آموزش و حرفه. پایان­نامه کارشناسی ارشد معماری. دانشگاه شیراز، شیراز.
 14. عبدالهی، میترا؛ و مهرعلی­زاده، یداله. (1397). تأثیر جهانی شدن بر نظام تعلیم و تربیت ایران.فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 9(3)، 27-56.
 15. عزیزی، شادی. (1389). ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چالش­های جهانی و بومی پایداری.نشریه هویت شهر، 4(7)، 43-52.
 16. غریب­پور، افرا؛ و توتونچی­مقدم، مارال. (1395). ارزیابی برنامه­های آموزش معماری دوره کارشناسی در ایران از منظر توجه به مؤلفه­های فرهنگی.دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، 5(10)، 141-160.
 17. فیضی، محسن؛ و دژپسند، ساحل. (1397). واکاوی سبک­های یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری (مطالعه موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه).دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، 7(14)، 149-170.
 18. قدمی، مجید. (1390). نقش آموزش متوسطه در ارتقاء مهارت­های زیبایی شناختی دانشجویان معماری (نمونه­های مورد بررسی: آموزش­های گسسته در شاخه نظری و آموزش­های پیوسته در هنرستان­ها).نقش جهان، 1(1)، 5-20.
 19. منصورنژاد، هانی. (1396). ارتباط آموزش معماری و رجحان فکری دانشجویان.صفه، 27(2)، 35-48.
 20. موحدی، رضا. (1396). بازدارنده­های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی.فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(41)، 79-95.
 21. میرجانی، حمید؛ و ندیمی، حمید. (1397). الگوی تجربه فعال در آموزش معماری-تدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری.دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، 7(14)، 5-20.
 22. میرمرادی، سیده سمیه. (1397). بررسی سبک­های یادگیری دانشجویان رشته معماری.هویت شهر، 12(3)، 49-64.
 23. نفیسی، عبدالحسین. (1380).تحلیل نظام آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی (طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست­گذاری توسعه منابع انسانی کشور). گزارش تلفیق شماره 6.
 24. نقدبیشی، رضا؛ برق­جلوه، شهیندخت؛ اسلامی، سید غلامرضا؛ و کامل­نیا، حامد. (1395). الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه قابلیت­های محیطی گیبسون.هویت شهر، 10(2)، 75-84.
 25. نقدبیشی، رضا؛ نجف­پور، حامد؛ و نقدبیشی، الهام. (1397). ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن).هویت شهر، 12(4)، 47-60.
 26. وثیق، بهزاد؛ و قدردان قراملکی، رضا. (1395). مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی).فصلنامه پژوهش­های معماری اسلامی، 4(3)، 40-56.
 27. Akinyode, B. & Khan, T. (2016). Students’ Learning Style among Planning Students in Nigeria using Kolb’s Learning Style Inventory. Indian Journal of Science and Technology, 9(47), 1-13.
 28. Al-Alawneh, M. K. (2011). Vocational education graduates‟ generic skills as perceived by educators and employers in Jordan labor market. The IUP Journal of Soft Skills, 5(2), 7-20.
 29. Asfour, KH. (2007). Polemics in Arab architecture: theory versus practice. ArchNet-IJAR, International Journal of Architectural Research, 1(1), 53-69.
 30. Ayob, A., Osman, S.A., Omar, M.Z., Jamaluddin, N., Kofli, N.T., & Johar, S. (2013). Industrial Training as Gateway to Engineering Career: Experience Sharing. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 48-54.
 31. Chansomsak, S. & Vale, B. (2009). The Roles of Architects in Sustainable Community Development. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. 107-136.
 32. Christopher, T. (2017). Enhancing the University - Industry Collaboration in Developing Countries through Best Practices. International Journal of Engineering Trends and Technology. 50(4). 216-225.
 33. Clark, B., & Button, Ch. (2011). Sustainability transdisciplinary education model: interface of art, science and community (steam). International journal of sustainability in higher education. 12(1), 41-54.
 34. Cramer, D. (1998). Fundamental statistics for social research: step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for Windows: Psychology Press.
 35. Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education. 31(2). 169-184.
 36. Doane, D. P., & Seward, L. E. (2011). Measuring skewness: a forgotten statistic? Journal of statistics education, 19(2). 1-18.
 37. Farhat, B. I. (2011). Architectural education future experience in designing a new curriculum for undergraduate university education in architecture. EDULEARNY11 Proceedings, 743-757.
 38. Hällsten, M., Edling, Ch., & Rydgren, J. (2017). Social capital, friendship networks, and youth unemployment. Social Science Research61, 234-250.
 39. Jackson, D. (2015). Employability skill development in work- integrated learning: barriers and best practice. Studies in higher education. 40(2). 350-367.
 40. Khodeir, L.M., & Nessim, A.A. (2020). Changing skills for architecture students employability: Analysis of job market versus architecture education in Egypt. Ain Shams Engineering Journal. 11(3), 811-821.
 41. Le Grange, S. (2014). Archischools in crisis: Reflections on architectural education in contemporary South Africa with specific reference to transformation and good design teaching. Unpublished paper. presented at the Architectural Symposium, WITS, 24 January.
 42. Maina, j.j. & Daful, C.K. (2017). Do They Measure up? Architecture Graduates’ Perception of Acquired Skills, Employer's Expectations and What is Obtained. Journal of Research in National. 15(1). 153-161.
 43. Olweny, M.R.O. (2017). Students' motivation for architecture education in Uganda. Frontiers of Architectural Research. 6(3). 308-317.
 44. Padil, S., Esa, A. & Mohamed Jamal, A. (2015). Soft skills construct for architecture graduate in accordance with industries requirement. In: 2nd International Conference on Global Trends in Academic Research. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur Malaysia, Bandung, Indonesia, 2. 122-130.
 45. Roth, F. & Thum, AE. (2010). The Key Role of Education in the Europe 2020 Strategy. CEPS Working Document, No. 338.
 46. Schreiber, S. (2010), Education for Architecture in the United States and Canada, International Encyclopedia of Education(Third Edition), 13-18.
 47. Skivington, K., Benzeval, M. & Bond, L. (2014). Motivated for employment? A qualitative study of benefit recipients. The lancet. 384(2).
 48. Tremblay, K., Lalancette, D., & Roseveare, D. (2012). Assessment of Higher Education Learning Outcomes Feasibility Report Volume 1-Design and Implementation 1. OECD.
 49. Wang, T. (2009), Rethinking teaching with information and communication technologies (ICTs) in architectural education. Teaching and Teacher Education, 25(8), 1132-1140.