نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه هنرو معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار،گروه هنر و معماری ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

3 دانشیار، گروه معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ساخت‌وسازهای جدید در بافت تاریخی قبل از آنکه صرفاً یک بنای معماری باشد، به‌عنوان بخشی از شهر معرفی می‌شوند که باید برای حفظ انسجام و تداوم با بخش‌های تاریخی پیرامون از قواعد و ضوابط خاصی پیروی کند. هدف پژوهش بررسی چارچوب طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی و نحوه ساخت‌وساز آن می‌باشد؛ بنابراین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در جهت رسیدن به اهداف پژوهش اطلاعات گردآوری و از طریق کیفی مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی ثابت نیستند. بدین منظور ارزش‌های معنایی متعدد، به‌صورت عینی (مفاهیم موجود در کالبد) و ذهنی (مفاهیم موجود در ذهن) در کالبد بدنه‌های تاریخی قابل ادراک بودند. مدل پیشنهادی این پژوهش پس از تحلیل و ارزیابی شاخص‌ها در کلان‌شهرهای مرکزی ایران (تهران، اصفهان، شیراز) نشان‌دهنده کشف راهکارهایی است که معماران آن‌ها در مراحل خلق اثر به کار می‌بستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آیت‌الله زاده شیرازی، باقر. (1374). تجلیات عرفانی در هندسه معماری «گره بنایی». در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ـ کرمان، جلد چهارم، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، 41 ـ 48. https://www.gisoom.com
 2. پوراحمد، احمد؛ مشکینی، ابوالفضل؛ و حبیبی، کیومرث. (1386). بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، تهران: انتخاب اول، 50 - 69. https://www.gisoom.com
 3. پورموسوی، سید موسی؛ناصر مستوفی، انوشیروان؛ شکوهی بیدهندی، محمد صالح.  (1393).  شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعۀ میان افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعۀ شهری پایدار. مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران،6(4) ،37 - 57 . https://www.sid.ir
 4. پیرنیا، محمد کریم. (1378). آشنایی با معماری اسلامی ایران، تدوین: غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران، اول، تهران، 350-394. https://www.gisoom.com
 5. توسلی، محمود؛ پارسی، حمیدرضا. (1379). طراحی شهری خیابان کارگر:فضای حدفاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان حر، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری، 24- 40. . https://www. isoom.com
 6. حبیبی، سید محسن؛ مقصودی، ملیحه. ( 1381). مرمت شهری، تعاریف، نظریه ها ، تجارب، منشورها  و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم. . https://www. dinehbook.com
 7. حجت، مهدی. (1395). حضور و ظهور در شرح سکوت و نور. تهران: نشر علمی، 50- 61. . https://arch. t.ac.ir
 8. دیبا، داراب. (1378). مفهوم و اصول بنیادی ایران، مجله معماری فرهنگ، شماره 15، https://www.sid.ir
 9. راپاپورت، اموس. (1391). معنی محیط ساخته‌شده: رویکردی در ارتباط غیرکلامی، (مترجم: فرح حبیب)، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری،20 - 45. https://www.gisoom.com
 10. رلف، ادوارد. (۱۳۸۹). مکان و بی‌مکانی. (مترجمان: محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری، زهیر متکی) تهران: انتشارات آرمان‌شهر، 38- 56. https://www.fadakbook.ir
 11. طباطبایی، ملک. (1390). جداره‌های شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری، معیارهای نماسازی در فضا شهری، انتشارات آرمان‌شهر، 51 – https://www.asrketab.com
 12. فروزنده، جوان، علی؛ مطلبی، قاسم. (1391). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل‌دهنده آن. هویت شهر، (8)5، 27-37. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir
 13. قره بگلو، مینو؛ نژاد ابراهیمی، احد؛ اردبیلچی، ایلقار. (۱۳۹۸)، معماری میان افزا؛ رویکردی میان‌رشته‌ای برای طراحی در بافت تاریخی؛ نمونه موردی: مجموعه تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز،ماهنامه باغ نظر، 76، 57- 68.  https://civilica.com
 14. قدیری، بهرام؛ آراسته، شیوا. (1385). ساختارهای جدید در محیط‌های تاریخی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 71 – https://vista.ir
 15. گروتر، یورگ. (1383). زیبایی‌شناسی در معماری. (پاکزاد، جهانشاه، همایون، عبدالرضا، مترجم). چاپ پنجم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 120- 137. https://www.isau.ir
 16. مسائلی، صدیقه. (1388). نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران. هنرهای زیبا، 37، 27-38. https://www.sid.ir
 17. نقی زاده، محمد. (1387). شهر و معماری اسلامی (تجلیات و عینیات)، چاپ اول، اصفهان: انتشارات مانی،49 – http://jria.iust.ac.ir
 18. هدمن، ریچارد، یازوسکی، آندرو (1384). (راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان، مترجمان). تهران: دانشگاه علم و صنعت.https://www.fadakbook.ir
 19. یوکیلتو، یوکا. (1394). تاریخ حفاظت معماری. (محمدحسن طالبیان و خشایار بهادری، مترجم). تهران: روزنه. https://fidibo.com
 20. Britain, G. (2005). Design Coding: Testing its use in England. Commission for Architecture and the Built Environment, 169-177. https://scholar.google.com/
 21. Byard, P. S. (1998). The architecture of additions: design and regulation. WW Norton & Company, 137-149. https://scholar.google.com
 22. (2005). Design coding: testing its use in England. London: Commission for Architecture and the Built Environment. https://journals.sagepub.com
 23. Carbonara, G. (2009). Some reflections from the Italian perspective on architectural restoration, in conserving the authentic: essays in honour of Jukka Jokilehto, ICCROM Publishing, Rome. https://www.iccrom.org
 24. Grimmer, A. E., Weeks, K. D. (2010). New exterior additions to historic buildings: Preservation concerns. National Park Service, US Department of the Interior, Technical Preservation Services, 125-146. https://books.google.com/books
 25. Guzmán-Torres, Z. (2009). Historic buildings and contemporary additions: the elements of a cohesive design relationship. Unpublished Master Thesis. University of Maryland. Maryland, 69-84. https://drum.lib.umd.edu
 26. Haughey, R. M. (2001). Urban infill housing: Myth and fact. Washington, D.C: Urban Land Institute, 138-139. https://scholar.google.com
 27. Farris, J. T. (2001). The Barriers to Using Urban Infill Development to Achieve Smart Growth. Housing Policy Debate, 12(1), 1-30. https://www.scirp.org
 28. Kavaratzis, M., Ashworth, G. J. (2006). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? Place Branding2(3), 183-194. https://books.google.com
 29. Latham, D. (2016). Creative reuse of buildings: Volume one, 120-146. https://books.google.com/
 30. Lehmann, S. (2012). Sustainable Construction for Urban Infill Development Using Engineered Massive Wood Panel Systems. Sustainability, 4(12), 2707-2742. https://www.mdpi.com
 31. Mısırlısoy, D. (2016). Contemporary extensions and heritage buildings: A design methodology. LAP LAMBERT Academic Publishing, 97-185. https://scholar.google.com/
 32. Mornement, A. (2007). Extensions, Laurence King Publishing, London, 222-239. https://www.amazon.co
 33. Orbasli, (2008). Architectural Conservation, Blackwell Publishing, London, 15-85. http://www.aylinorbasli.com
 34. Powell, K., (1999). Architecture reborn: the conversion and reconstruction of old buildings. London: Laurence King, 118-230. http://www.openbibart.fr/
 35. Riza, M., & Doratlı, N. (2011). A review on the design of new buildings in historic settings: Harmonious integration. Verlag Dr Müller, 52-59. https://scholar.google.com/
 36. Schittich, C. (Ed.). (2003). Building in Existing Fabric: Refurbishment, Extensions, and New Design. Birkhauser. scholar.google.com
 37. Stewen, S.W. (2009). Differentiated and compatible. Online available from: http://www.traditionalbuilding.com., 126-140.
 38. Worthington, J. (1998). Conservation through development. University of York: Architectural Press, 168-184. https://arch.ut.ac.ir/en/history
 39. Yüceer, H., & İpekoğlu, B. (2012). An architectural assessment method for new exterior additions to historic buildings, Journal of Cultural Heritage, 13 (4), 419–425. https://www.sciencedirect.com
 40. Archail(2019) Retrieved March,2019,from http://www.archdaily.com/775601/ad-classics-new-german-parliament-reichstag-foster-plus-partners
 41. Mojnews (2018). Retrieved Octobr, 2018, from http://www.mojnews.com