نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

به‌دنبال رشد روزافزون اتومبیل‌ها، فضاهای عمومی مراکزشهری بیش‌ازپیش از دسترس مردم خارج ‌شده و ارتباط مردم را با این فضاها تنها محدود به انجام فعالیت‌های ضروری کرده‌است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی مدل مفهومی تأثیر ﺳﯿﺎﺳﺖ‌های مدیریت تقاضای ﺣﻤﻞ‌و‌ﻧﻘﻞ بر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ مراکز شهری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش آمیخته‌اکتشافی و ابزار تحقیق، پرسشنامه است. محدوده مطالعاتی، منطقه ۱۲ تهران در نظر گرفته‌شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 1 ۳۷۸ پرسشنامه در نظر گرفته‌شد. تجزیه‌و‌تحلیل پرسشنامه از روش تحلیل عاملی‌تاییدی 2(CFA) در نرم‌افزارهای SPSS3 و 4 LISREL انجام شد. نتایج بیانگر این مهم بود که از میان کیفیات محیطی مراکزشهری، بعد اجتماعی-فرهنگی کمترین تأثیر را از سیاست‌های ترافیکی اعمال‌شده در منطقه پذیرفته‌است و دو سیاست جذبی، موفق‌تر از دو سیاست بازدارنده‌ی مطروحه از مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل، شناخته‌شده‌اند. لذا گروه سیاست‌های جذبی مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل برنده اعلام‌شده و در گروه برنده نیز رتبه اول را سیاست توسعه پیاده‌راه کسب کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. ۱. پامیر، سای. (۱۳۹۴). آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی. (مصطفی بهزادفر و امیر شکیبامنش، مترجمان). تهران: دانشگاه علم وصنعت، چاپ چهارم.

  ۲. تیبالدز، فرانسیس. (۱۳۸۷). شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه‌های همگانی و محیط‌های شهری. (محمد احمدی‌نژاد، مترجم). دانشگاه تهران.

  ۳. جیکوبز، جین. (۱۳۹۲). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. (حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، مترجمان). تهران: دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی ۱۹۶۱)

  ۴. سلطانی، علی. (۱۳۹۰). مباحثی در حمل‌ونقل شهری  با تأکید بر رویکرد پایداری. شیراز: دانشگاه شیراز.

  ۵. طرح تفصیلی جدید منطقه ۱۲ تهران. (۱۳۹۱). شهرداری منطقه ۱۲ تهران. تهران.

  ۶. طرح جامع تهران. (۱۳۸۶). مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک طرح جامع تهران. تهران.

  ۷. عدل، شهریار؛ و اورکارد، برنارد. (۱۳۷۵). تهران پایتخت دویست ساله. تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه.

  ۸. کراکتل، جان ای. (1390). مدیریت ترافیک شهری و مدیریت تقاضا در کشورهای درحال توسعه. (حامد حبیبی، مترجم). تهران: نشر معانی.

  ۹. گلکار، کوروش. (۱۳۸۰). مولفه‌های سازنده کیفیت در طراحی شهری. دوفصلنامه علمی-پژوهشی صفه، ۱۱(۳۲)،۳۸-۶۵ .

  ۱۰. لینچ،کوین. (1381).  تئوری شکل شهر. (سید حسین بحرینی، مترجم). تهران: دانشگاه تهران.

  ۱۱. مرکز آمار ایران. (۱۳۹۵). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران. تهران.

  1. Bentley, I. (Ed). (1985). Responsive environments: A manual for designers. Routledge.
  2. Cabe, D. (2000). Urban design in the planning system: towards better practice, london: Department of the Environment, Transport and the Regions Publications Sale Centre.
  3. Carmona, M ., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Public Places-Urban Spaces: The dimension of urban design. New York: Architectural Press.
  4. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
  5. Ferguson, E. (2018). Travel demand management and public policy.London: Routledge.
  6. Fouladi, M., & Zabihi, H. (2015). Designing City Development Strategy (CDS) Based on Participatory Visioning in Bojnourd. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings4(3 (s)), pp-469.

  Geddes, P., Bromley, R., Iyengar, M. O. T., Geddes, P., Bromley, R., Geddes, P., & Bromley, R. (2018). Concluding Summary. In Town Planning towards City Development: A Report to the Durbar of Indore (pp. 1-4).

  1. Jacobs, J. (1961). the Death and Life of Great American Cities. London: Jonathan Cape.
  2. Lynch, K. (1960). The image of the city(Vol. 11). London: Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies.
  3. Mumford, L. (2016). The culture of cities(Vol. 19). England: Harvest Books.
  4. Rapoport, A. (1990). The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach. University of Arizona Press.
  5. Sammer, G., & Saleh, W. (2016). Travel demand management and road user pricing: success, failure and feasibility. In Travel Demand Management and Road User Pricing (pp. 21-30). Routledge.
  6. Tange, K. (1970). architecture and urban design. England: Praeger Publishers.
  7. Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. American Psychological Association.