نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از راهها جهت دستیابی به ساختمان با کارایی بالاتر در مصرف انرژی و نیل به یک سامانه کارآمد، بهره گیری ازتجربیات معماری بومی میباشد.در این بین بادگیر یکی از المانهایی است که درگذشته به منظور ایجاد آسایش در اقلیم های گرم و خشک کاشان استفاده می شدند. این مطالعه رفتار هیدرودینامیکی باد دراین المان را تحت تاثیر سطوح نم دار،دارای حوضچه و دارای فواره آب در میانگین دمای داخلی سکونتگاههای این اقلیم با هدف کارآیی بیشتر این عنصر توسط نرم افزار سی اف دی، انرژی پلاس و اپن استودیو با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار داده و سپس نتایج حاصله را مورد تحلیل قرار داده است.ودرنهایت مشخص میکندکه بیشترین افت دما در بادگیرهای دارای فواره آب می باشد و از عوامل اصلی افت دما در این بادگیرها، متناسب بودن ابعاد - دریچه ورود هوا به بادگیر، دمای آب، ابعاد و ارتفاع ستون بادگیر می باشد .
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. بهادری نژاد، مهدی؛ و دهقانی،علیرضا. (1392). بادگیر شاهکار مهندسی ایران. (ویرایش 2) . تهران: انتشارات یزدا.
  2. بهادری نژاد، مهدی؛ و صفرزاده،حبیب اله. (1381). طراحی یک ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی در تهران (ساختمان سبز)، مجموعه مقالات دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت. اسفند 6-7، (ص1450-1472). تهران.

https://civilica.com/doc/2337

  1. پور احمدی، محبوبه ؛ و آیت اللهی،سید محمد حسین. (1390). دسته بندی انواع بادگیرها و رابطه فضایی با بخش تابستان نشین و راهکارهایی اصلاحی (یزد). نشریه شهر و معماری بومی، 1(1) ، 7-18.

https://civilica.com/doc/126628/

  1. جهانگیری، میلاد؛ و زارع، عبدالرضا. (1393). مطالعه سازه های بادگیر و بهینه سازی مقطع بادگیر تحت اثرانرژی تجدید پذیر باد به عنوان یک سیستم تهویه مطبوع درمعماری قدیمی ایرانی. دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی، دوره 1، شماره 1.

https://civilica.com/doc/529789/

  1. عطروش ،علی (1393). راهکارهای معماری سنتی ایران در اقلیم گرم وخشک با توجه به تهویه طبیعی و استفاده از ایده های آن در معماری امروز ‌،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،تهران.

https://ut.ac.ir/fa/thesis/22327/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

  1. کلانتر، ولی. (1388). شبیه سازی تهویه و تامین سرمایش خودبخودی ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (حالت سه بعدی با دیدگاه دیفرانسیلی)، اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع. خرداد 5. تهران.

https://civilica.com/doc/66698/

  1. مهدوی نژاد، محمدجواد؛ و جوانرودی، کاوان. (1390). مقایسه تطبیقی اثرجریان هوا بر دو گونه بادگیر یزدی وکرمانی. نشریه هنرهای زیبا، 3(4)، 69-80.

https://jfaup.ut.ac.ir/article_29678.html

  1. محمودی، مهناز؛ و مفیدی شمیرانی، سیدمجید. (1387). هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن درمعماری ایران. نشریه هویت شهر، 2(2)، 25-33.

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=104663

  1. Yaghoubi, M.A.,& Zamankhan,P.,& Sabzevari,A. (1998). Two-dimensional Numerical Simulation of Wind Flow and Ventilation in a Single Building Using the k-e Turbulent Model, Iranian journal of science and Technology,22(2) , 81-97. https://www.jstor.org/stable/43749918
  2. Ghadiri, H.,& Lukman, N. (2010). Wind Catcher, a Natural Evaporating Cooling System. Science and Humanities (IGCESH). 3rd International Graduate Conference on Engineering. November 2-4. School of Graduate Studies University Teknologi Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/281774043