نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با هدف «آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری» انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهر اراک بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ـ تصادفی 384 نفر با استناد به حد بالای مورگان انتخاب شدند. عدم نظارت بر عملکرد کارکنان (آسیب رفتاری)، فرهنگ‌سازمانی در عملکرد کارکنان (آسیب رفتاری)، ناتوانی در تأمین منابع درآمدی (آسیب ساختاری)، عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (آسیب زمینه‌ای)، عدم آگاهی و دانش کارکنان (آسیب رفتاری)، عدم شناخت استانداردهای کاری (آسیب رفتاری)، عدم استفاده از نظرات ارباب‌رجوع (آسیب زمینه‌ای)، نمودار سازمانی موجود (آسیب ساختاری) و مشخص نبودن مأموریت و اهداف سازمانی (آسیب ساختاری)، به ترتیب مهم‌ترین آسیب‌های توسعه شهری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. اجاقی، شهناز. (1396). زن، سلامت و توسعه‌ی شهری پایدار، اولین همایش ملی زنان، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار. https://civilica.com/doc/717975
 2. اسدی، احمد؛ رجبی، آزیتا؛ جانبازی قبادی، غلامرضا؛ و کمیلی، محمد. (1399). بررسی آسیب‌های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری با استفاده از تحلیل سه‌شاخگی (مطالعه موردی: شهرداری پاکدشت). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(40)، 47-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498390
 3. اسفندیاری، عاطفه؛ کاوسی، زهرا؛ روان بد، محمدرضا؛ محبتی، فاطمه؛ اسفندیاری، فهیمه؛ سالاری، هدایت؛ و زنگنه بایگی، مهدی. (1396). آسیب‌شناسی سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس الگوی سه‌شاخگی. علوم پزشکی صدرا، 5(4)، 227-237. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470846
 4. پیرمحمدی، شهره؛ قربانی سالخورد، رضوان؛ سرایدار، نگین؛ و سجادی، سید مهدی. (1397). اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی شهروندان به علت تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه شهری (نمونه موردمطالعه؛ طرح 55 متری شهر اراک). کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران https://civilica.com/doc/789633
 5. زیاری، کرامت الله. (1387). توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم. مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 160(0). https://journals.ut.ac.ir/article_13542.html
 6. ستاریان، فرشته؛ تاروبردی زاده نصیر کندی، موسی؛ و قلیزاده، رضا. (1394). بررسی تأثیر فرهنگ و رفتار اجتماعی در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری. کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار،تهران. https://civilica.com/doc/422529
 7. علی پناهی، هانا؛ و مولانایی، صلاح الدین. (1394). تاثیر فرهنگ ، رفتار اجتماعی و معماری بر تحقق توسعه پایدار شهری.کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی،کوهدشت.https://civilica.com/doc/372835
 8. کریمی، حمیده؛ و گلستانی، امیر. (1397). بررسی شاخص‌ها و موانع توسعه شهری پایدار، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها. https://civilica.com/doc/781350
 9. مرادی مسیحی، واراز؛ و عبدی، نوید. (1397). بررسی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری با تأکید بر توسعه کالبدی (نمونه موردی: شهر اراک). کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران. https://civilica.com/doc/847844
 10. نجفی زاده، امیر. (1397). رابطه فضاهای شهری با توسعه پایدار شهری. دومین همایش بین‌المللی ایده‌های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، مشهد. https://civilica.com/doc/787609
 11. نظم فر، حسین؛ و آقایاری، هاجر. (1396). الگوها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار با تأکید بر رشد هوشمند شهری. کنفرانس بین‌المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر،تهران،1-14 https://civilica.com/doc/710082
 12. Laleh, M., Sarvar, H., & Sarvar, R. (2012). Urban management structure with emphasis on physical changes in cities. Environmental Management Planning Quarterly, No. 18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189413.
 13. Puodziukas, V., Svarpliene, A., & Braga, A. (2016). Measures for Sustainable Development of Road Network. Transportation Research Procedia, 14, 965-972. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214651630076X?via%3Dihub
 14. Schlör, H., Fischer, W., & Hake, J. (2013). Methods of measuring sustainable development of the German energy sector. Applied Energy, 101, 172-181. https://econpapers.repec.org/article/eeeappene/v_3a101_3ay_3a2013_3ai_3ac_3ap_3a172-181.htm
 15. VanDik, M., Tarjomeh: Kazemian, GHolam Reza, Rastegar, (2014). Modiriat E Shahri Az Nazarieh Ta Amal, Entesharat E Tisa.
 16. Min, W., Mengchu, Y., & Dan, W. (2022). Assessing sustainable urban development based on functional spatial differentiation of urban agriculture in Wuhan, China. Land Use Policy, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837722000266
 17. Wenjing, Z., & Jianjun, Ch. (2022). The spatial analysis of digital economy and urban development: A case study in Hangzhou, China. Cities, 123.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275122000026