نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکترا، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف ارزیابی اثرات پروژه احیای کارخانه کبریت‌سازی زنجان در ارتقای کیفی محله به سنجش ادراکات و انتظارات ساکنین محله از ابعاد و عوامل توسعه و تحرک محلی می‌پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش ارزیابی با مدل تحلیل شکاف تهیه‌شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق کتابخانه‌ای و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه‌ و تحلیل آن‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA وT انجام پذیرفته است. امتیاز بالای انتظار ساکنین از ابعاد توسعه و تحرک (23/4) و امتیاز پایین ادراک آنان (26/3) نشان‌دهنده وجود تفاوت بین ادراکات و انتظارات ساکنین بعد از اجرای پروژه است که با شکاف معنادار (97/0-) مؤید فرضیه دوم تحقیق است. همچنین یافته‌های حاصل از تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنا‌دار بین انتظار و ادراک پاسخ‌دهندگان برحسب سابقه سکونت آن‌هاست اما در رابطه با جنسیت علیرغم وجود شکاف بین نظرات، تفاوت معنا‌داری ازنظر ادراک و انتظار بین مرد و زن یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. ابراهیم نژاد، محمدرضا؛ شیخ‌الاسلامی، علیرضا؛ و ملک حسینی، عباس. (1400). الگوی ارزیابی پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری. تحقیقات جغرافیایی،۳۶(۳)، 253-261.
 2. پریزادی، طاهر؛ زارعی، فاطمه؛ و مرادی، مهدی. (1396). ارزیابی محرک‌های توسعه شهری در ساختار‌ تاریخی (موردمطالعه: بافت تاریخی شهر قم). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4(15)، 7-31. doi: 10.22080/shahr.2017.1812
 3. پور آقاسی، مریم؛ رجبی، آزیتا؛ ودایع خیری، رقیه؛ و رضوانی، علی‌اصغر. (1400). نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 16(2)، 253-267.doi: 1001.1.25385968.1400.16.2.3.8
 4. حقیقت نائینی، غلامرضا. (1398). بررسی تأثیر استقرار مراکز آموزش عالی به‌عنوان پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: تأثیر دانشگاه هنر (مجموعه پردیس باغ ملی) بر بافت شهری پیرامون آن). معماری و شهرسازی پایدار، 7(2)، 149-168. doi: 10.22061/jsaud.2020.4316.1294
 5. داوودی، فرج‌الله؛ و قائمی، عبدالعزیز. (1394). گذری بر تاریخچه اولین کارخانه صنعتی (کبریت‌سازی) زنجان. فرهنگ زنجان، 5(2)، 243-230.
 6. دویران، اسماعیل. (1398). ارزیابی کیفیت خدمات شهری در محلات اسکان غیررسمی با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: شهر زنجان). فصلنامه شهر پایدار، 2(1)، 93-108. doi: 10.22034/jsc.2019.189464.1041
 7. رفیعیان، مجتبی؛ و خدایی، زهرا. (1388). بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری. فصلنامه راهبرد، 18(53)، 227-248.
 8. سجاد زاده، حسن؛ دالوند، رضوان؛ و حمیدی نیا، مریم. (1395). نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محلات سنتی (نمونه موردی: محله حاجی شهر همدان). هفت شهر، 4(53 -54)، 54-76.
 9. شرکت مرمت گستر شمسه. (1390). طرح مرمت و تغییر کاربری کارخانه کبریت‌سازی زنجان (موزه صنعت و معدن). اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان.
 10. شهرداری زنجان. (1399). آمارنامه شهر زنجان. زنجان: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه انسانی شهرداری.
 11. صفوی، راشد؛ و رضازاده، سید محمد. (1394). تأثیر پروژه‎های عمرانی چهار سال اخیر در تحول مدیریت اقتصاد شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان قزوینی). اقتصاد و مدیریت شهری، ۴(۱۳)،51-66.
 12. طرح جامع شهر زنجان. (1399). زنجان: معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی.
 13. عرشی‌ها، مریم السادات؛ و مدیری، آتوسا. (1390). تأثیر فضاهای جنسیتی شده بر احساس امنیت زنان (نمونه‌های موردی: میدان مادر و میدان راه‌آهن). پژوهش اجتماعی، 4(13)، 119-142.
 14. عزیزی، محمدمهدی؛ و بهرا، بهاره. (1396). نقش پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد). نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 22(4)، 16-5.
 15. عظمتی، حمیدرضا؛ قنبران، عبدالحمید؛ و جم، فاطمه. (1396). ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مؤلفه امنیت محیطی در پارک­های محله‌ای (نمونه موردی: مجموعه پارک­های محله صابون‌پز خانه تهران). معماری و شهرسازی ایران، 8(2)، 5-16. doi: 10.30475/isau.2018.62061
 16. عین­­­اللهی، کاوه؛ و عابدی، محمدمهدی. (1394). رویکرد استفاده از کاتالیزورهای شهری در احیای بافت‌های تاریخی و باارزش شهری. شهر نگار، 15(73-74)، 31-42.
 17. کریمی یزدی، اعظم؛ براتی، ناصر؛ و زارعی، مجید. (1395). ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی: مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران). باغ نظر، 13(45)، 13-26.
 18. کریمی یزدی، اعظم؛ براتی، ناصر؛ و زارعی، مجید. (1398). جستاری در هنجارهای کیفیت ادراک مکان در تجربه بازآفرینی فضای شهری (مطالعه موردی: مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران). مطالعات شهری، 8(32)، 89-104. doi: 10.34785/J011.2019.509
 19. کمانداری، محسن؛ و رهنما، محمدرحیم. (1397). سنجش کیفیت خدمات شهرداری در مناطق 2 و 4 شهر کرمان با مدل سروکوال. فضای جغرافیایی، 18(62)، 45-62.
 20. نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1397). ارزیابی میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیه‌نشین (مطالعه موردی: اسلام‌آباد کرج). پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 6(2)، 289-306.  doi:22059/jurbangeo.2018.253226.875
 21. نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1399). رضایتمندی شهروندان کمال شهر از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(42)، 125-136. doi:1001.1.22285229.1399.11.42.9.0
 22. نیک کار، محمد؛ صادقی، علیرضا؛ و شمس، فاطمه. (1399). تحلیل تأثیر احداث زیرگذر خیابان کریم‌خان زند شیراز به‌عنوان پروژه محرک توسعه بر ادراک شهروندان از کیفیت‌های محیطی. معماری و شهرسازی ایران، 2(11)، 35-56. doi: 10.30475/isau.2020.189808.1240
 23. هاشمی، محمدرضا؛ شیعه، اسماعیل؛ و ذبیحی، حسین. (1399). مکان‌یابی موقعیت پردازه‌های محرک توسعه در بافت‌های ناکارآمد شهری (مورد پژوهی: ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران). باغ نظر، 17(84) ،51-62. doi: 22034/bagh.2019.177547.4060
 24. Alavi, P., Sobouti, H., & Shahbazi, M. (2022). Evaluating the Quality of Revitalization of Lost Spaces with an Emphasis on Abandoned Factories (Case Study: Zanjan Match Factory). International Journal of Architecture and Urban Development, 12(1), 31-42. Doi:30495/ijaud.2022.17404
 25. Boelsums, R. (2012). Living next to a Flagship Development Delft university of technology. South Holland.
 26. Bohannon, G. L. (2004). The Urban Catalyst Concept. Blacksburg, Virginia, Unpublished master’s thesis of Landscape Architecture, Polytechnic Institute and State University, Virginia, MA.
 27. Doucet, B. Van Kempen, R. & Van Weesep, J. (2011). Resident Perceptions of Flagship Waterfront Regeneration: The Case of the Kop van Zuid in Rotterdam. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 102(2), 125-145. Doi:1111/j.1467-9663.2010.00611.x
 28. Kotler, P. (2003). Marketing management.(11th Ed). Upper Saddle River: Pearson Education International
 29. La Rosa, D. Privitera, R., Barbarossa, L., & La Greca, P. (2017). Assessing Spatial Benefits of Urban Regeneration Programs in a Highly Vulnerable Urban Context: A Case Study in Catania, Italy. Landscape & Urban Planning, 157,180-192. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.05.031
 30. Lang, J. (2012). Urban design: A Typology of Procedures and Product (S.H. Bahreini, Trans). Tehran: University of Tehran.
 31. Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). Servqual: a multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.
 32. Solitare, L., & Lowrie, K. (2012), Increasing the capacity of community development corporations for brownfield development: an inside-out approach. Local Environment, 17(4), 461-479. https://doi.org/10.1080/13549839.2012.678312
 33. Temelová, J. (2016). Flagship developments and the physical upgrading of the post‐socialist inner city: The golden angel project in prague. Human Geography, 89(2), 169-181. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00246.x
 34. Wang, Y., & Fukuda, H. (2019). Sustainable Urban Regeneration for Shrinking Cities: A Case from Japan. Sustainability, 11(5), 1505. https://doi.org/10.3390/su11051505
 35. Zafiropoulos, K. (2006). Students' attitudes about educational service quality. The Cyprus Journal of Sciences, 4,13-23.