نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از عوامل تقویت خاطره جمعی در شهرها، اتفاقات و رویدادهای خاص مانند جنگ می‌باشد که جهت استمرار و انتقال این مفاهیم در فضای شهری، سینما نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر بازنمایی معیارهای فضای شهری در ارتقا خاطرات جنگ می‌باشد. دراین راستا معیارها بدست آمده از ارتباط فضای شهری وسینما در دوفیلم روزسوم و ایستاده درغبار مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از میزان به تصویر کشیدن معیارها در دو فیلم، بازنمایی بیشتر فضاهای دوران جنگ در فیلم «ایستاده در غبار» معیار عملکردشهری با مدت زمان 1642 ثانیه و «روز سوم»، معیار نماد شهری با 677 ثانیه می باشد. از دید تماشاگران اهمیت معیار نماد شهری در فیلم روزسوم، معیار بستر طبیعی و عملکرد شهری در فیلم ایستاده از اهمیت شایانی در بازنمایی خاطرات جمعی برخوردار است. بر همین مبنا راهکارهای موثر جهت بازنمایی فضاهای شهری ازدیدگاه شهرسازانه در فیلم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. باقری بهشتی، آیدا؛ حبیب، فرح؛ و زرآبادی، زهرا سادات. (1397). رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق).مطالعات تاریخی جنگ، 2(3)، 37-60.
 2. لقمانی، حدیث؛ اعتصام، ایرج؛ و ذبیحی، حسین. (1399). بازیابی کیفیت هویت فضایی با استفاده از سینما.جغرافیا و پایداری محیط، 10 (3)، 51-69.
 3. شهابیان، پویان؛ و لاریمیان، سیده فرزانه. (1392). بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی.آرمان‌شهر،9(17)، 237-248. 
 4. فرمهینی فراهانی، بهراد؛ وصرافی، مظفر. (1400). نقش طرح‌واره‌های ذهنی در تولید فضا (نقد سه‌گانه‌ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت)، مجله معماری و شهرسازی ایران، 1(12)، 5-21 30475/2020.223709.1376
 5. Ross, marc howard. (2010). Collective memory and how the present shapes the past: a philadelphia story about George Washington and slavery, presentation at the Canadian political science association meeting, Concordia university
 6. Mistzal, B. A. (2010). Collective Memory in a Global Age: Learning How and What to Remember. Current Sociology, 58(1), 24–44.
 7. Habibi, Mohsen; Farahmandian, Hamideh; Basiri Mojdehi, Reza. (2016). Reflection of urban space in Iranian cinema: A review of the last two decades.Cities50, 228-238.
 8. Goharipour, Hamed. (2019). Narratives of a lost space: A semiotic analysis of central courtyards in Iranian cinema.Frontiers of Architectural Research8(2), 164-174.
 9. Kronenburg, R. (2010). The city and the moving image urban projections, Hampshire: Palgrave Macmillan, 222–226. ISBN-13: 978-0230243385
 10. Turgut, Ozden Pektas. (2012). Kinetic typography in movie title sequences. Social and Behavioral Sciences, 51, 583 – 588.
 11. Peri Bader, (2018). Museums and urban life in the cinema: On the ordinary and extraordinary architectural experiences.Emotion, Space and Society, 29, 22-31.
 12. Winter, Caroline. (2009). Tourism, Social memory and the great war. Annals of Tourism Research, 36(4), 607–626.
 13. Zhou,Wei. (2016). Construction of traditional cultural tour landscape field based on city memory--Taking Nanjing Fuzimiao (Confucius Temple) Qinhuai Scenic Area as an example. SHS Web of Conferences, 24, 1-6.
 14. Grau, Brenda. (2014). Beyond Performance: Rhetoric, Collective Memory, and the Motive of Imprinting Identity. University of South Florida, Major Professor: Marc. C. Santos, Ph.D, Joseph Moxley, Ph.D. Meredith W. Zoetewey, Ph.D, degree of Master of Arts.
 15. Boyer, Christin. (1994). The city of collective memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, The MIT press, Cambridge.