نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

در طراحی محیط‌های یادگیری کلاسی براساس اصول و فرض‌های سازنده‌گرایی باید به فرایندهای شناختی مرتبط با دانشجو توجه کرد. هدف پژوهش، تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا بر‌اساس توانایی شناختی دانشجویان معماری در آموزش کارگاه‌های طراحی بود. روش این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه‌ای دختران همدان به تعداد 600 نفر بود. نمونه‌ با حجم 120 نفر با استفاده از نرم‌افزار محاسبه حجم نمونه بصورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و توانایی‌های شناختی استفاده شد. آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه جهت تحلیل داده‌ها محاسبه شد. نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان داد که توانایی شناخت اجتماعی و توانایی شناخت غیراجتماعی نقش مثبت و معناداری در پیش‌بینی ادراک از محیط یادگیری داشتند. از ابعاد توانایی شناخت غیراجتماعی فقط تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، توجه پایدار و انعطاف‌پذیری شناختی نقش مثبت و معناداری در پیش‌بینی ادراک از محیط یادگیری داشتند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1) برزگر­بفرویی، کاظم؛ و شیخ­الاسلامی، علی. (1392). ویژگی­های روان سنجی پرسش­نامه­ی محیط یادگیری سازنده­گرا. مجله­ی روان­شناسی مدرسه، 2(4)، 6- 24.
2) تلخابی، محمود. (1398). فعالیت‌های یادگیری: طراحی، اجرا و ارزشیابی. تهران: فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره. 
3) جردن، آن؛ کارلیل، اوریسون؛ و استاک، آنیتا. (2008). رویکردهای یادگیری؛ نظریه و کاربست. (الهه حجازی و روح الله شهابی، مترجمان). تهران: دانشگاه تهران. موسسه انتشارات.
4) دیناروند، عبدالرحمان؛ علایی، علی؛ و ندیمی، حمید. (1396). پرورش نو­آموزان معماری با بهره­گیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه. صفه، 27(79)، 5 -18. 
5) سیف، علی­اکبر. (1395). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
6) شعبانی، حسن. (1397). روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارت­ها و راهبردهای تفکر). تهران: انتشارات سمت.
7) شیخی­فینی، علی­اکبر. (1381). تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده­گرایی. تازه­های علوم شناختی، 4(3)، 65-73.
8) طلیسچی، غلامرضا؛ ایزدی، عباسعلی؛ و عینی­فر، علیرضا. (1391). پرورش توانایی طراحی طراحان مبتدی معماری (طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده­گرا). هنرهای زیبا، 17(4)، 17 -28.
9) فتحی، محمدرضا. (1398). نظریه سازنده­گرایی اجتماعی و دلالت­های آن برای فرایند یادگیری و تدریس. پویش در آموزش علوم انسانی، 4(15)، ۸۶ – ۱۰۰. 
10) کریمی­مشاور، مهرداد. (1387). جایگاه دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری با رویکردی به تولید دانش طراحی. تهران: سومین همایش آموزش معماری .
11) نجاتی، وحید. (1392). پرسشنامة توانایی­های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روانسنجی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 15(2)، 11-19. 
12) یزدان­فر، محسن؛ شهنی­ییلاق، منیجه؛ حاجی­یخچالی، و علیرضا؛ عالی­پور بیرگانی. (1398). بررسی ساختار بُعدی-عاملی توانایی­های شناختی دانش­آموزان پایه نهم تحصیلی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(13)،91- 118.
13) Axmann, Mandi. (2021). Exploring a Framework for Constructivist Design with the Learning Space. Manage Your Own Learning Analytics. 173–192. 
14) Balkemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing?. Annual Review of Psychology, 65, 187-207.
15) Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 84–92.
16) Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor analytic studies. Cambridge,UK:  Cambridge University Press.
17) Cheng, Y. L. (2016). The dimensionality of cognitive structure: A MIRT approach and the use of subscores. (Doctoral dissertation), 
18) Demirbas, O.O., & Demirkan H. (2003). Focus on Architectural design Process through Learning Styles. Design Studies, 24 (5), 437-456.
19) Eggen, P., & kauchak, D. (2010). Educational psychology. (8th Ed). Prentice-Hall.
20) Horn, J. L., & Cattell, R. B. (1966). Refinement and test of the theory of fluid and crystallized general intelligence. Journal of Educational Psychology, 57(5), 253-270. 
21) Jin, J., Hwang, K., & Kim, I. (2020). A Study on the Constructivism Learning Method for BIM/IPD Collaboration Education. Applied sciences
22) Kim, J. S. (2005). The effects of constructivist teaching approach on student academic achievement,self-concept and learning strategies. A. P. Education Review, 6 (1), 7–19. 
23) Kim, H. B., Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (2010). Classroom environment and teacher interpersonal behavior in secondary school. Valuation and Research in Edu,14, 3-22. 
24) Kingir, S., Tas, Y., Gok, G., & Vural, S. S. (2013). Relationships among constructivist learning environment perceptions, motivational beliefs, self-regulation and science achievement. Research in Science & Technological Education, 31(3), 205-226.
25) Koul, R. B., & Fisher, D. (2002). Science classroom learning environments in India. (AARE), Brisbane, Australia. 
26) Kurt, S. (2009). An Analytic Study on the Traditional Studio Environments. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, 1(1), 401-408.
27) Kwan, Y. W. (2020). Psychometric properties of a Chinese version of the constructivist learning environment survey. Learning Environments Research, 23(2), 167-184.
28) Luria, A. R. (1976). The working brain. New York, NY: Basic Books.
29) Madrigal, R. (2008). Hot vs. cold cognitions and consumers' reactions to sporting event outcomes. Consumer Psychology, 18(4), 304-319.
30) Naglieri, J. A., & Otero, T. M.(2018). Redefining intelligence with the planning, attention, simultaneous, and successive theory of neurocognitive processes. New York: The Guilford Press.
31) Nishanimut, S. P., & Padakannaya, P. (2014). Cognitive Assessment System (CAS): A review. Psychol Stud.
32) Ozkal, K., Tekkaya, C., Cakiroglu, J., & Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions.Learning & Individual Differences, 19(1), 71-79.
33) Patrick, H., Ryan, A. & Kaplan, A. (2007). Early adolescents' perceptions of classroom environment, motivation, and beliefs. Journal of Educational Psychology, 99, 83-98.
34) Pande, M., & Bharathi, S. V. (2020). Theoretical foundations of design thinking – A constructivism learning approach to design thinking. Thinking Skills and Creativity, 36.
35) Reif, F. (2008). Applying cognitive science to education: Thinking and learning in scientific and other complex domains. Cambridge, MA: The MIT press.
36) Roberts, A. (2006). Cognitive Styles and Student Progression in Architectural Design Education. Design Studies, 27 (2), 167-181.
37) Schneider, W. J., & McGrew, K. S.(2018). The Cattell–Horn–Carroll theory of cognitive abilities. (4th. ed.). New York: The Guilford Press. 
38) Spearman, C.E. (1927).The abilities of man. London: Macmillan. 
39) Taylor, P., Dawson, V., & Fraser, B. (1995). A constructivist perspective on monitoring classroom learning environments under transformation. American Educational Research Association, San Francisco.
40) Taylor, P., Fraser, B. & Fisher, D. (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, 27, 293-302. 
41) Tynj¨al¨a, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education. European Journal of Teacher Education, 39(3), 368–387. 
42) Virtanen, Anne., & Tynj¨a, P¨aivi. (2022). Pedagogical practices predicting perceived learning of social skills. Elsevier. International Journal of E. R.
43) Whitebread, D., Anderson, H., Coltman, P., Page. C., Pino Pasternak, D., & Metha, S. (2007).Developing independent learning in the early years. Elementary and early years' education, 33(1), 40-50.
44) Woolfolk, A.E. (2004). Educational psychology (9th ed.), Boston: Allyn and Bacon.