نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

چکیده

TOD به‌عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده‌رویی و توسعه پایدار، توجه بسیاری را جلب کرده و دستیابی به TOD تا زمانی که برنامه‌ریزی‌ها و توسعه‌های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، امکان‌پذیر نخواهد بود. در این پژوهش جهت دستیابی به الگوی TOD در شهر بسطام از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، همچنین در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است، سپس معیارها بر اساس نظریۀ TOD مشخص و به‌منظور اولویت‌بندی اصول TOD در شهر بسطام از رویکرد AHP استفاده شده است. با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده، اصل اختلاط با وزن ۲۹۹/۰ دارای اولویت اول جهت بهبود شرایط شهر بسطام است و بعد از آن به ترتیب اصل نفوذپذیری، دوچرخه مداری، تغییر عملکرد، حمل‌ونقل عمومی، پیاده مداری، تعدیل تراکم و اصل یکپارچگی در اولویت‌های بعدی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. بحرینی، سید حسین. (۱۳۸۲). فرآیند طراحی شهری. (چاپ ششم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. بهزادفر، مصطفی؛ و ذبیحی، مریم. (۱۳۹۰). راهنمای برنامه­سازی حوزه­های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی. باغ نظر، ۸(۱۸)، ۳۹-۵۰.
 3. پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت الله؛ حاتمی نژاد، حسین؛ و پارسا پشاه آبادی، شهرام. (۱۳۹۷). تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. باغ نظر، ۱۵(۵۸)، ۵-۲۶.
 4. تندیس، محسن؛ رضایی، محمدرضا. (۱۳۹۲). برنامه‌ریزی راهبردی حمل‌ونقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد). مهندسی حمل‌ونقل، ۵(۱)، 1-۱۸.
 5. حق شناس، ساناز. (۱۳۸۷). TOD راهکاری جهت دستیابی به توسعه شهری هوشمندانه، شارستان، ۲۳(۲۲)، ۱۰۶-118.
 6. دفتر پژوهش‌های استان سمنان. (۱۳۹۰). جاذبه‌های استان سمنان. سمنان: مرکز پژوهش‌های جمهوری اسلامی ایران.
 7. درگاهی، محمد مهدی؛ رضویان، محمد تقی؛ و توکلی نیا، جمیله. (۱۳۹۹). بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل TOD نمونه موردی: شهر همدان. پژوهش‌های دانش زمین، ۱۲(۲)، 74-92.
 8. قدسی­پور, حسن. (۱۳۸۷). فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP . (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.   
 9. موسی کاظمی, سید مهدی؛ و شکویی, حسین. (۱۳۸۱). سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم. پژوهش‌های جغرافیایی، 34(۴۳)، ۲۷-۴۱.
 10. مهندسین مشاور طرح معماری محیط. (۱۳۹۰). طرح جامع- تفصیلی شهر بسطام. سمنان: اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان.
 11. میرمقتدایی ، مینا؛ و باریکانی، مرضیه. (۱۳۹۷). راهنمای ملی توسعه حمل‌ونقل همگانی. تهران: وزارت راه و شهرسازی.
 12. میرآقایی، سید هادی. (۱۳۸۵). ستاره ای بر کرانه خاک شرح حال امامزاده محمد فرزند امام جعفر صادق (ع) و آرامگاهش در بسطام. مشهد: رستاخیز اندیشه.
 13. هاشم زاده همایونی، مهرداد. (۱۳۹۲). تاریخ طراحی شهری. (چاپ اول). تهران: نشریه تفکر و معماری.
 14. رهبرقاضی، مهدی. (قرایی، فریبا). (۱۳۹۳). توسعه مرکز شهر تبریز بر مبنای رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور (TOD)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، تهران.
 15. کریمی رهنما، ارزو؛ فرامرزی، مهسا؛ جمالی، سیروس؛ و ستارزاده، داریوش. (۱۳۹۹). تدوین الگوی توسعۀ حمل‌ونقل محور (TOD) با ملاحضۀ ساختار کلان شهری (مورد: تبریز). جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، ۱۰(۲-3)، ۷۱۹-۷۳۹.
 16. Cervero, R. (1998). The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Washington: Island Press.
 17. Cervero, R., & Day, J. (2008). Suburbanization and transit-oriented development in China. Transport Policy , 15(5), 315-323.
 18. Calthorpe, P. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. New York: Princeton Architectural Press.
 19. (2017). TOD Standard. (3thed.). New York: ITDP.
 20. Jamme, H., Rodriguez, J., Bahl, D., & Banerjee, T. (2019). A Twenty-Five-Year Biography of the TOD . Journal of Planning Education and Research , 39(4), 409-428.
 21. Li, Z., Han, Z., Xin, J., Luo, X., Su, S., & Weng, M. (2019). Transit oriented development among metro station areas in Shanghai, China: Variations, typology, optimization and implications for land use planning. Land Use Policy, 82(26), 269-282.
 22. Loo, B. P. Y., Chen, C., & Chan, E. TH. (2011). Rail-based transit-oriented development: Lessons from New York City and Hong Kong. Landscape and Urban Planning , 97(3), 202-212.
 23. Tong, X., Wang, Y., Chan, E., & Zhou, Q. (2018). Correlation between Transit-Oriented Development (TOD), Land Use Catchment Areas, and Local Environmental Transformation. Sustainability , 10(12), 2-21.
 24. Mirzahossein, H., Rassafi, A., Sadeghi, K., & Najafi, P. (2021). Land-Use Modification Based on Transit-Oriented Development Adjacent to Historical Context (Case Study: Qazvin City). Civil-Transportation Planning , 10(3), 67-79.
 25. Sung, H., & Oh, J. (2011). Transit-oriented development in a high-density city: Identifying its association with transit ridership in Seoul. Cities , 28(1), 70–82.
 26. Thomas, R., Pojani, D., Lenferink, S., & Bertolini, L. (2018). Is transit-oriented development (TOD) an internationally transferable policy concept. Regional Studies , 52(5), 1-13.
 27. Deakin, E., Duduta, N., Shirgaokar, M., & Tal, G. (2010). Transit-Oriented Development (TOD) Design Proposals for Fresno- Final Report. Institute of Transportation Studies , 48(29), 80-97.