تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

2 استادیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

چکیده

نیاز انسان به معماری و موسیقی، ضرورت شناخت و بررسی ویژگی­های مشترک این دو مقوله­ی هنری را به وجود آورده است. هدف این پژوهش، بازشناساندن مفاهیم معماری ایرانی توسط مفاهیم موسیقی ایرانی می­باشد. بر این اساس وجوه اشتراک دو هنر معماری و موسیقی سنتی ایرانی در هشت بند (فضا، ریتم، تناسب­ها، فرهنگ، تقارن، سلسله مراتب، اعداد ، سایه روشن) در بافت شهری سنتی تبریز و یزد مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بحث اقلیم و فرهنگ­های متفاوت، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی و پیمایشی و روش مطالعه کتابخانه­ای، تحلیل گردید. تحلیل مفاهیم موسیقی در بافت شهری و معماری کمک به فهم بهتر فلسفه­ی به وجود آورنده­ی آن موسیقی و معماری خواهد کرد. از جمله نتایج این تحلیل آن است که همان­گونه که اقلیم هر منطقه بر طراحی شهری و معماری آن منطقه تاثیر گذار است، بر فرهنگ و موسیقی آن منطقه نیز می­تواند موثر واقع شود. 

کلیدواژه‌ها