تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه)

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت.

چکیده

در سال­های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه­ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از تحلیل عاملی شاخص­های تبیین کننده امنیت تصرف در سه گروه امنیت تصرف عرفی، قانونی و ادراکی جای گرفتند. برای تعیین میزان تمایل مشارکت ساکنان از طیف لیکرت در قالب پرسش‌نامه و برای تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و مشارکت از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که میان امنیت تصرف قانونی با میزان تمایل برای مشارکت در ساکنان در محله کشتارگاه رابطه­ای وجود ندارد؛ در عین حال انگیزه مشارکت در ساکنان به صورت عمده­ای به شاخص­های تبیین کننده امنیت تصرف ادراکی وابسته است.

کلیدواژه‌ها