کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران ایران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.

چکیده

پیچیدگی مسائل مرتبط با شهر، برنامه­ریزان و مدیران شهری را ناگزیر به تصمیم­گیری در شرایط عدم قطعیت می­نماید. سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری [i]از جمله ابزارها و فنون پیشرفته­ای هستند که به عنوان ابزاری کارآمد  جهت تسهیل و هدایت فرایند اتخاذ تصمیمات بهینه در خدمت برنامه­ریزان و مدیران شهری قرار­گرفته­اند و عمدتاً درتصمیم­گیری­های پیچیده و چندمعیاری[ii]  و یا تصمیم­گیری در شرایط عدم قطعیت به­کار­ گرفته­ می­شوند. سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری از طریق فراهم آوردن امکان بررسی تأثیرات ‌متقابل مؤلفه­های مختلف مؤثر  بر مسئله با استفاده از ابزارها و فنّاوری­های نوین و نیز با بهره­گیری از امکانات مدلسازی،   به سیاست­گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه در خصوص مسائل نیمه­ ساختار ­یافته[iii]یاری می­رسانند. در پژوهش حاضر تلاش شده است  تا پس از معرفی اجمالی سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری،  انواع و مؤلفه­های سازنده آنها به بررسی نمونه­هایی از کاربرد این سیستم­ها در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های مرتبط با شهر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها