راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشان. (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشان.

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران.

چکیده

فضاهای باز و معابر عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد، از این رو ایجاد آسایش گرمایی در این فضاها
به ویژه در اقلیم های گرمسیری حایز اهمیت است. در این پژوهش فضاهای باز و پیاده راه های دانشگاه کاشان به عنوان نمونه
موردی در اوج گرمای تابستان و سرمای زمستان با هدف ارزیابی شرایط گرمایی آن و شناسایی مؤلفه های مؤثر در ایجاد خرد
اقلیم مناسب و ارائه یک چهارچوب کلی برای ساماندهی معابر فضای باز بررسی می شوند. بعد از انجام برداشت های میدانی
توسط دستگاه های هواشناسی، شرایط آب و هوایی نقاط مختلف مسیر، مقایسه و به کمک شاخص جهانی اقلیم گرمایی،
وضعیت گرمایی نقاط روی نمودار سایکرومتریک تحلیل گردید. نتایج، بیانگر وضعیت گرمایی مسیر می باشد و همچنین
نیازهای هر نقطه برای رسیدن به شرایط مطلوب را تعیین می نماید. در نهایت از طریق مقایسه مسیر با گذرها و معابر اقلیمی
بافت تاریخی شهر، راهکارهای مناسب برای ساماندهی هرچه بهتر فضای باز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


1. بهزادفر، مصطفی؛ و منعام پور، علیرضا. (1389). تاثیر ضریب دید به آسمان در آسایش حرارت کاربران فضای باز شهری. آرمانشهر، 5، 23- 34.
2. توکلی، نیکی؛ و ماجدی، حمید. (1392). عملکرد محیط‌های سبز و طبیعی در ارتقا سلامت روحی- روانی انسان. هویت شهر. 7(13). 23-33.
3. حبیب، فرح؛ نادری، سید مجید؛ و فروزانگهر، حمیده. (1387). پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت. هویت شهر. 2(3)، 13-23.
4. رازجویان، محمود. (1388). آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
5. طاهباز، منصوره. (1386). طراحی سایه در فضای باز. هنرهای زیبا، (31)، 27-38.
6. طاهباز، منصوره؛ جلیلیان، شهربانو. (1390). اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
7. طاهباز، منصوره؛ جلیلیان، شهربانو؛ و موسوی، فاطمه. (1391). آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان. مطالعات معماری ایران، 1(1)، 59-83.
8. گرجی مهلبانی، یوسف؛ یاران، علی؛ پروردی نژاد، سمیرا؛ و اسکندری، منیژه. (1390). ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانه‌های کاشان. آرمان شهر. 7، 31-40.
9. Envco. (2013). Heat Stress Wet Bulb Globe Temperature Meter HT30. Retrieved April. 2013. From http://www.envcoglobal.com/catalog/product/handheld-relative-humidity/
10. Kestrel. (2013). Kestrel weather catalog. Retrieved April.2013. from http:// www.kestrelweather.com
11. Tahbaz, M. (2011). Psychometric Chart as A Basis for Outdoor Thermal Analysis. IJAUP- International Journal Of Architectural Engineering & Urban Planning, 21 (2), 95-109.
12. Brode, P., Gerd Jendritzky, Dusan Fiala, and George Havenith. (2010). The Universal Thermal Climate Index Utci In Operational Use. London: Windsor Conference. 11-9 April.
13. Google Earth V 6.2. (April 25, 2012). Kashan University. 34° 0'40.89"N, 51°21'56.20"E, Eye alt 6530 ft. Digital global 2012. http://www.earth.google.com [December 12, 2012]