دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-110 
3. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

صفحه 31-40

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی