دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-98 
1. هستی شناسیِ معنا در آثار معماری

صفحه 5-16

محمدمنان رئیسی؛ عبدالحمید نقره کار


5. دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

صفحه 43-54

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری