دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1396، صفحه 1-120 
5. تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

صفحه 53-66

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی